Geografi Begreper KAP 1, 3 og 4

studied byStudied by 10 people
5.0(1)
get a hint
hint

Analoge kart

1 / 112

Tags and Description

Geography

113 Terms

1

Analoge kart

Ferdig utformede og trykte kart. Analoge kart kan ikke enders ved hjelp av digitale verktøy fordi kartinformasjonen kun ligger i selve kartet. Motsatsen til analoge kart er digitale kart, som kan bygges opp og endres med digitale verktøy fordi kartinformasjonen ligger i databaser.

New cards
2

Bevegelse

Når vi snakker om bevegelse i geografien mener vi alt som flytter seg mellom steder og som setter sitt preg på disse stedene. Dette kan være mennesker som flytter, flyreiser, informasjon som utveksles på nettet, eller musikk som spres.

New cards
3

Breddesirkler

Del av et gradnett på globusen. Deler jorden inn i sirkler som går i øst-vest retning. Den mest kjente breddesirkelen kalles for ekvator og har breddegrad 0. Så fordeler sirklene seg oppover mot Nordpolen (kalles 90 grader nord) og nedover mot Sørpolen (kalles 90 grader sør).

New cards
4

Bylandskap

En type kulturlandskap som inneholder landskapselementer vi forbinder med byer, som gater, butikker, parker og kafeer.

New cards
5

Digitale kart

Kart som lages ved hjelp av ulike geografiske data som er lagret i databaser. Digitale kart lages ved hjelp av dataprogramvare kalt Geografisk Informasjonssystemer (GIS).

New cards
6

Ekvator

Er navnet på breddegraden som deler jordkloden i en nordlig og en sørlig halvkule. Ekvator kalles også for nullbreddegraden.

New cards
7

Ekvidistanse

Høydeforskjellen mellom to påfølgende høydekurver i et kart

New cards
8

Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Programvare som kan behandle geografisk informasjon. GIS analyserer og bearbeider informasjonen som ligger lagret i databaser - og presenterer resultatet som digitale kart.

New cards
9

Geografiske koordinater

Bredde- og lengdegradsangivelser for et sted på jordoverflaten.

New cards
10

Geografisk nivå

Et sentralt geografisk begrep som hjelper oss til å forstå hvor stor del av jordoverflaten vi snakker om eller studerer. Vi deler gjerne inn i lokalt nivå (for eksempel kommunen din)-nasjonalt nivå (for eksempel Norge) og globalt nivå (hele verden).

New cards
11

Gradnett

Jordas koordinatsystem som består av breddesirkler (breddegrader) og lengdesirkler (meridianer).

New cards
12

Høydekurver

Kurver tegnet ned på et kart som viser hvor høyt det er over havet der kurven ligger.

New cards
13

Jordbrukslandskap

En type kulturlandskap som inneholder landskapselementer som kjennetegner jordbruksområder, som åkrer, driftsbygninger og beiteland.

New cards
14

Kartprojeksjon

En måte å tegne et kart på. Den krumme jordoverflaten blir overført (projisert) på en plan flate etter bestemte regler. En kartprojeksjon kan aldri gi en 100% korrekt gjengivelse av virkeligheten.

New cards
15

Landskapselementer

De delene et landskap består av (fjell, skog, bebyggelse osv.).

New cards
16

Lengdesirkler

Deler av et gradnett. Deler jorden inn i sirkler som går i nord-sør retning. Engelskmennene laget dette gradnettsystemet slik at lengdesirkelen som har 0 grader går fra Nordpolen gjennom London og til Sørpolen, og kalles for «Nullmeridianen». Jorden er delt inn i 360 slike lengdesirkler (meridianer).

New cards
17

Mentale kart

Kart som er laget på bakgrunn av hvordan personer oppfatter omgivelsene.

New cards
18

Meridian

Et annet ord for en lengdesirkel. Nullmeridianen går gjennom observatoriet Greenwich i London.

New cards
19

Målestokk

Forholdet mellom en avstand på kartet og den tilsvarende horisontale avstanden i terrenget.

New cards
20

Naturlandskap

Områder på jorda som er formet av naturen, som fjell, skoger og kyst.

New cards
21

Område

Et avgrenset areal av jordoverflaten som skiller seg ut fra omgivelsene rundt, for eksempel et sletteområde og et fjellområde.

New cards
22

Sted

Et sted kan bety et presist punkt på jordoverflaten (for eksempel et koordinatpunkt), eller det kan bety et mindre avgrenset område som kan beskrives ut i fra ulike kjennetegn ved stedet, for eksempel at det drives handel eller er spesielt bra å fiske der, eller ulike kjennetegn ved «stedet» der du vokste opp.

New cards
23

Skjematiske kart

En blanding av et kart og en figur. Skjematiske kart er primært laget for at det skal være lett å finne fram. Et typisk eksempel er et kart over bussruter og toglinjer.

New cards
24

Temakart

Kart som formidler et spesielt tema, og som ikke viser kartområdet slik vi ser det i virkeligheten. Eksempler på temakart er befolkningskart og berggrunnskart.

New cards
25

Topografisk kart

Kart som viser alle synlige landskapselementer i terrenget, både naturlige og menneskeskapte elementer.

New cards
26

Astenosfæren

Del av jordas indre som ligger under litosfæren. Her er bergartene nær smeltepunktet. I astenosfæren foregår det langsomme strømninger i lavamassen; mantelstrømmer.

New cards
27

Bergart

Steintype, bygd opp av ulike mineraler.

New cards
28

Dagbergarter

Bergarter dannet av steinsmelte som har størknet på jordoverflaten.

New cards
29

Dypbergarter

Bergarter dannet av steinsmelte som har størknet dypt nede i jordskorpa

New cards
30

Dyphavsgrop

Store havdyp som vi finner der en havbunnsplate enten dukker under et kontinent eller under en annen havbunnsplate, og ned i mantelen der den smelter.

New cards
31

Episenter

Det punktet på jordoverflaten som ligger rett over jordskjelvets sentrum.

New cards
32

Etterskjelv

Mindre jordskjelv som kommer etter et større jordskjelv. Etterskjelvene kan vare i flere uker, men til vanlig er de over i løpet av et par uker.

New cards
33

Fjellkjedefolding

Foregår der to kontinentplater kolliderer. Det som ligger mellom platene presses sammen til en fjellkjede. Et eksempel er Himalaya-fjellene, som fremdeles presses oppover i kollisjonssonen mellom India og Asia.

New cards
34

Forvitring

Oppsmuldring (eller oppløsning) av bergarter.

New cards
35

Fossiler

Forsteininger av dødt organisk materiale (dyr eller planter).

New cards
36

Gangbergarter

Bergarter dannet av steinsmelte som har størknet i sprekker (ganger) i jordskorpa.

New cards
37

Geologisk tid

Tiden det tar for at vi skal se resultatet av geologiske prosesser. Dreier seg om enormt lange tidsrom.

New cards
38

Graben

En langstrakt innsynkning av landoverflaten som oppstår når et kontinent er i ferd med å sprekke opp. Omtales også som en riftdal.

New cards
39

Grunnfjell

Bergarter som er dannet i urtiden.

New cards
40

Hotspot

Et særlig varmt område i mantelen, like under den stive litosfæren. Steinsmelte kan trenge opp gjennom sprekker i litosfæren og føre til vulkanutbrudd også inne på platene. Et eksempel er Hawaii.

New cards
41

Indre krefter

Prosesser i jordas indre som er årsaken til platedrift, jordskjelv og vulkanutbrudd.

New cards
42

Jordskorpe

Består av lettere bergarter og har en tykkelse som varierer mellom 5 og 70 km.

New cards
43

Jordkjernen

Består av en ytre del som er flytende, og en indre del som er fast. Strømninger i den ytre kjernen er årsaken til jordas magnetfelt.

New cards
44

Kaledonske fjellkjeden

Fjellkjede som ble dannet da jordskorpeplatene Laurentia (Nord-Amerika) og Baltica (Vest-Europa) kolliderte sent i oldtiden.

New cards
45

Kambrosiluriske bergarter

Bergarter dannet først i oldtiden (kambrium, ordovicium, silur). I Norge finnes de hovedsakelig i form av sedimentære bergarter i deler av Oslofeltet.

New cards
46

Kollisjonssone

Området der jordskorpeplater kolliderer.

New cards
47

Kontinentaldrift

Tidlig på 1900-tallet hevdet Alfred Wegener at kontinentene på jordoverflaten flyttet på seg. Han kalte det kontinentaldrift. Senere ble det slått fast at det ikke bare var kontinentene som flyttet på deg (se "Platedrift").

New cards
48

Landhevning

Da innlandsisen smeltet bort hevet landet seg igjen etter at det hadde vært tynget ned av ismassene.

New cards
49

Lava

Steinsmelte som strømmer ut på landoverflaten eller på havbunnen

New cards
50

Litosfæren

Består av jordskorpa og den ytre faste delen av mantelen. Den er cirka 100 km tykk.

New cards
51

Løsmasser

Løsmateriale som leire, sand, og grus

New cards
52

Magma

Smeltet stein (steinsmelte).

New cards
53

Magmatiske bergarter

Bergarter som er dannet av størknet steinsmelte.

New cards
54

Mantelen

Del av jordas indre som ligger mellom jordskorpa og kjernen.

New cards
55

Mantelstrømmer

Langsomme bevegelser i mantelen.

New cards
56

Megaskjelv

Særlig sterke jordskjelv (med styrke > 8 på Richterskalaen) som oppstår når hele jordskorpeplater flytter på seg. Jordskjelvet i Indiahavet i 2004 var et slikt skjelv.

New cards
57

Metamorfe bergarter

Magmatiske eller sedimentære bergarter som har vært utsatt for høyt trykk og/eller varme og som dermed har blitt omdannet.

New cards
58

Midthavsrygg

En undersjøisk, vulkansk fjellkjede der steinsmelte strømmer opp fra mantelen og størkner til ny havbunnskorpe. Havbunnskorpen beveger seg ut til sidene fra midthavsryggene.

New cards
59

Mineral

Fast stoff som består av ett eller flere grunnstoffer.

New cards
60

Oslofeltet

Er en riftdal, eller graben, som strekker seg fra Langesund i sør til Mjøsa i nord. Dannet i permtiden.

New cards
61

Platedrift/platetektonikk

Teorien om platedrift/platetektonikk hevder at både kontinentplater og havbunnsplater er i bevegelse. Det er mantelstømmer som er årsaken til bevegelsen.

New cards
62

Richterskalaen

Styrken av et jordskjelv angis som et tall på richterskalaen.

New cards
63

Riftdal

En langstrakt innsynkning av landoverflaten som oppstår når et kontinent er i ferd med å sprekke opp. Omtales også som en graben.

New cards
64

Ring of Fire

Begrep som brukes om kyststrekningene rundt Stillehavet som er utsatt for gjentatte vulkanutbrudd.

New cards
65

Sedimentære bergarter

Bergarter som er dannet av herdete løsmasser.

New cards
66

Skjoldvulkan

Vulkan med slake fjellsider bygd opp av tyntflytende lava.

New cards
67

Steinsmelte

Bergarter i flytende form (magma).

New cards
68

Stratovulkan

Bratt vulkanfjell som består av vekslende lag av lava og aske.

New cards
69

Vulkanske fjell

Fjell og fjellkjeder som er dannet ved vulkansk aktivitet, som for eksempel Andesfjellene.

New cards
70

Ytre krefter

Krefter sliter ned landoverflaten, som for eksempel elver, isbreer og forvitring.

New cards
71

Alpint landskap

Fjell-landskap med spisse topper, skarpe egger og botner - dannet av botnbreer.

New cards
72

Avsmeltningsområde

Den delen av breoverflaten der all snø, og noe is, smelter bort om sommeren.

New cards
73

Botn

Forsenkning (kort dal) i fjellsiden som er gravet ut av en botnbre.

New cards
74

Botnbre

Den minste bretypen, finnes som oftest i fjellsider

New cards
75

Brefall

Del av en isbre der breoverflaten er bratt og det er mange sprekker i isen.

New cards
76

Bunntransport

Transport av løsmasser langs bunnen av elva

New cards
77

Canyon

Er en trang dalkløft med stupbratte dalsider, de nesten er loddrette og består mest av harde bergarter. Eksempler i Norge er «Sautso» ved Altaelvens utløp og «Jutulhogget» mellom kommunene Alvdal og Rendalen i Østerdalen. Grand Canyon i USA er verdens største canyon og er ca 45 mil lang.

New cards
78

Dalbre

Bre som ligger i en dal, ofte en utløper fra en platåbre.

New cards
79

Delta

Er en landform dannet av elveavsetninger i området der en elv renner ut i en innsjø eller i havet.

New cards
80

Dyphavsgrop

Store havdyp som vi finner der en havbunnsplate enten dukker under et kontinent eller under en annen havbunnsplate, og ned i mantelen der den smelter.

New cards
81

Elvegjel

Et norsk ord for canyon, se forklaring til canyon

New cards
82

Elveslette

Slette bygd opp av løsmasser som elva har avsatt når den har gått over sine bredder.

New cards
83

Elvevifte

Elveavsetninger som er avsatt der en sideelv munner ut i dalbunnen på hoveddalen.

New cards
84

Endemorene

En rygg av morenemateriale som breen har skjøvet foran seg og som blir liggende igjen når breen smelter tilbake.

New cards
85

Erosjon

Foregår når ytre krefter tærer på berggrunnen og transporterer løsmassene bort.

New cards
86

Fjellkjedefoldning

Foregår der to kontinentplater kolliderer. Det som ligger mellom platene presses sammen til en fjellkjede. Et eksempel er Himalaya-fjellene, som fremdeles presses oppover i kollisjonssonen mellom India og Asia.

New cards
87

Fjorder

Druknede U-daler. Havet trengte inn i de nederste delene av dalene og dannet fjorder da havet steg etter siste istid.

New cards
88

Fjordsjø

Langstrakt forsenkning i U-daler som er fylt med vann. Innsjøer som minner om fjordarmer.

New cards
89

Frostforvitring

Prosess der vann som fryser til is sprenger løs deler av berget.

New cards
90

Graben

En langstrakt innsynkning av landoverflaten som oppstår når et kontinent er i ferd med å sprekke opp. Det skjer i Øst-Afrika i dag. En graben kalles ofte for en riftdal.

New cards
91

Hengende dal

U-formet sidedal, ofte med et elvegjel nederst, som munner ut oppe i siden på en U-formet hoveddal.

New cards
92

Innlandsis

Den største av breene, kan være flere tusen meter tykk og dekke hele kontinenter, som for eksempel på Grønland og i Antarktis.

New cards
93

Isskille

Utgjør den høyeste delen av en innlandsis, herfra beveger isen seg til flere sider. Tilsvarer på en måte vannskillet, der elvene renner til hver sin side på landoverflaten.

New cards
94

Istidsperiode

Tidsperiode som består av flere istider og mellomistider.

New cards
95

Jettegryte

Sirkelformet hull i fast fjell som elva har gravet ut ved at steiner har fått roterende bevegelser som har slipt på berggrunnen over lang tid.

New cards
96

Jordskorpe

Består av lettere bergarter og har en tykkelse som varierer mellom 5 og 70 km.

New cards
97

Kjemisk forvitring

Prosess som finner sted når regnvannet løser opp mineralene i bergartene.

New cards
98

Kollisjonssone

Sone der jordskorpeplater kolliderer.

New cards
99

Kroksjø

Sjø som er dannet av tidligere elveløp. Dannes ved at en meanderslynge blir avsnørt fra elva.

New cards
100

Kvikkleire

Ustabil leire som finnes i områder under marin grense. Områder med kvikkleire kan være utsatt for leirskred som følge av at saltet, som binder sammen leirpartiklene, er blitt vasket ut.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 539 people
Updated ... ago
4.0 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 62 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1446 people
Updated ... ago
4.5 Stars(12)
note Note
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 104 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard120 terms
studied byStudied by 1466 people
Updated ... ago
4.2 Stars(5)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard127 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard112 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)