Makroekonomija - 1. kolokvij

studied byStudied by 27 people
0.0(0)
get a hint
hint

BDP

1 / 158

Tags and Description

159 Terms

1

BDP

mjera agregatne proizvodnje

New cards
2

Intermedijarno dobro

koristi se u proizvodnji nekog drugog dobra, ne ulazi u BDP

New cards
3

3 načina za računanje BDP-a

  1. Ukupna vrijednost proizvodnje

  2. Dodana vrijednost

  3. Zbroj dohodaka

New cards
4

Ukupna vrijednost BDP

isključivo finalna dobra, ukupna vrijednost proizvodnje finalnih dobara i usluga proizvedenih u gospodarstvu tijekom određenih razdoblja

New cards
5

Dodatna vrijednost BDP-a

zbroj dodatne vrijednosti u gospodarstvu tijekom određenog razdoblja. Agregatna ponuda i agregatni dohodak uvijek su jednaki.

New cards
6

Nominalni BDP

nominalni zbroj količine finalnih dobara x tijek cijene tih dobara

New cards
7

Zašto nominalni BDP raste?

Proizvodnja većine dobara s vremenom se povećava. Cijene većine dobara s vremenom rastu.

New cards
8

Realni BDP

ukupni zbroj količine finalnih dobara x konstantne (stalne) cijene

New cards
9

Rast BDP-a u t godini (formula)

(Yt-Yt-1)/Yt-1

New cards
10

Hedoničko određivanje cijena

pristup koji robu tretira kao skup karakteristika, u fokusu je zadovoljstvo i korisnost koju roba/usluga pruža korisniku. Računalo iz 2021 i računalo iz 2022 možda imaju istu cijenu ali ne i istu korisnost/kvalitetu. Rješava problem promjene u kvaliteti postojeće robe.

New cards
11

Zaposlenost

broj ljudi koji imaju posao

New cards
12

Nezaposlenost

broj ljudi koji nemaju posao, ALI ga traže

New cards
13

Radna snaga (formula)

L=N+U n-zaposleni u-nezaposleni

New cards
14

Stopa nezaposlenosti

udio nezaposlenih prema udjelu u radnoj snazi u=U/L

New cards
15

Obeshrabreni radnici

nema posao niti ga traži, ne ubraja se u radnu snagu

New cards
16

Stopa participacije

udio radne snage u ukupno radno sposobnom stanovništvu

New cards
17

Zašto je važna stopa nezaposlenosti?

pokazuje koristi li gospodarstvo učinkovito ljudske resurse

New cards
18

Zašto promatramo stopu participacije?

Kada bi svi radnici bez posla odustali od traženja, stopa nezaposlenosti pala bi na 0 te bi postala loš pokazatelj, stoga promatramo i stopu participacije.

New cards
19

Zašto je vrlo niska nezaposlenost loša?

gospodarstvo nailazi na manjak radne snage

New cards
20

Inflacija

kontinuirani rast opće razine cijena

New cards
21

Deflacija

kontinuirani pad opće razine cijena

New cards
22

Deflator BDP-a (formula)

omjer nominalnog i realnog BDP-a Pt=Nominalni BDP ($Yt)/Realni BDP (Yt)

New cards
23

Stopa promjene

opisuje stopu inflacije π t=(Pt-Pt-1)/Pt-1

New cards
24

Deflator BDP-a

prosječna cijena proizvedenih finalnih dobara u gospodarstvu

New cards
25

Indeks potrošačkih cijena CPI

indeks troškova života

New cards
26

Veći rast outputa od uobičajenog

smanjenje stope nezaposlenosti

New cards
27

Rast outputa niži od uobičajenog

porast stope nezaposlenosti

New cards
28

Okunov zakon

nagib krivulje je -0,3, povećanje rasta od 1% smanjuje nezaposlenost za 3%

<p>nagib krivulje je -0,3, povećanje rasta od 1% smanjuje nezaposlenost za 3%</p>
New cards
29

Niska stopa nezaposlenosti

povećava inflaciju

New cards
30

Visoka stopa nezaposlenosti

smanjuje inflaciju

New cards
31

Phillipsova krivulja

nagnuta prema dolje veća nezaposlenost = smanjenje inflacije kada je nezaposlenost ispod 5% inflacija je iznad 2%

New cards
32

Kretanje outputa u kratkom roku

potaknuto pomakom potražnje

New cards
33

Output u srednjem roku

potaknuto ponudom, kapitalom i tehnologijom

New cards
34

Output u dugom roku

ovisi o inovaciji, štednji, potrošnji, obrazovnom sustavu...

New cards
35

Odrednice agregatnog outputa u gospodarstvu

Kretanje potražnje za robom KR Koliko gospodarstvo može proizvesti SR Inovacije, novi kapital, obrazovanje DR

New cards
36

Promjene u potražnji za dobrima dovode do

promjena u proizvodnji

New cards
37

Promjene u proizvodnji dovode do

promjene dohotka

New cards
38

Promjene dohotka dovode do

promjene potražnje za dobrima

New cards
39

Potrošnja C

dobra i usluge koje su kupili potrošači

New cards
40

Investicije I

zbroj nestambenih i stambenih investicija

New cards
41

Državna potrošnja G

kupnja dobara i usluga od strane savezne, državne i lokalne vlasti Ne uključuje državne transfere

New cards
42

Izvoz x

kupnja domaćih dobara i usluga od strane inozemnih subjekata

New cards
43

Uvoz IM

kupnja inozemnih dobara i usluga od strane domaćih subjekata

New cards
44

Neto izvoz ili vanjskotrgovinska bilanca X-IM

Izvoz>Uvoz -> trgovinski suficit Uvoz>Izvoz -> trgovinski deficit

New cards
45

Promjena zaliha

razlika između proizvodnje i prodaje

New cards
46

Potražnja za dobrima (formula)

Z=C+I+G+X-IM U zatvorenoj ekonomiji Z=C+I+G

New cards
47

Osobna potrošnja C

funkcija raspočoživog dohotka (Yd) - dohodak koji ostaje nakon poreza Kada raspoloživi dohodak raste, raste i potrošnja C(Yd) - funkcija potrošnje

New cards
48

Funkcija potrošnje

C=C0+C1Yd C1 granična sklonost potrošnji - koliko će se osobna potrošnja povećati ako se dohodak poveća za 1 jedinicu C0 ono što se troši kada je raspoloživi dohodak=0

New cards
49

C0

Niža vrijednost C0 pomiče cijelu liniju prema dolje

<p>Niža vrijednost C0 pomiče cijelu liniju prema dolje</p>
New cards
50

Raspoloživi dohodak (formula)

C0=C0+C1(Y-T) Y dohodak T porezi

New cards
51

Endogene varijable

ovise o drugim varijablama

New cards
52

Egzogene varijable

ne ovise o drugim varijablama, fiksne varijable (npr Investicije)

New cards
53

T i G opisuju

fiskalnu politiku, egzogene su jer država se ne ponaša po istim pravilima kao potrošači i poduzeća

New cards
54

Ravnotežni BDP (formula)

Y=C0+C1(Y-T)+I+G Ravnoteža na tržištu dobara zahtjeva Y=Z

New cards
55

Ravnotežni BDP

proizvodnja (Y) = potražnji, koja nadalje ovisi o dohotku (Y) koji je i sam jednak proizvodnji

New cards
56

Ravnotežni BDP - razina outputa pri kojoj je proizvodnja jednaka potražnji

Y=1/1-C1 * (C0+I+G+C1T)

New cards
57

Autonomna potrošnja (formula)

(C0+I+G+C1T) pozitivna ako T=G

New cards
58

Multiplikator

1/1-C1 veći je kada je C1 bliži 1

New cards
59

Koraci za određivanje ravnoteže (grafički)

knowt flashcard image
New cards
60

Keynesov križ

knowt flashcard image
New cards
61

Učinci povećanja autonomne potrošnje na BDP

ZZ krivulja pomiče se prema gore Nova ravnoteža u A’

AB - prva faza povećanja potražnje BC - prva faza povećanja dohotka CD - druga faza povećanja potražnje DE - druga faza povećanja proizvodnje i dohotka

<p>ZZ krivulja pomiče se prema gore Nova ravnoteža u A’</p><p>AB - prva faza povećanja potražnje BC - prva faza povećanja dohotka CD - druga faza povećanja potražnje DE - druga faza povećanja proizvodnje i dohotka</p>
New cards
62

O čemu ovisi multiplikator

O sklonosti potrošnji koja se može ekonometrijski procijeniti

New cards
63

Dinamičko prilagođavanje

Prilagodba BDP-a u vremenu

New cards
64

Privatna štednja S (formula)

S=Y-T-C

New cards
65

Javna štednja (formula)

T-G JŠ>0 proračunski suficit JŠ<0 proračunski deficit

New cards
66

IS relacija jednakost Investicija i Štednje

S=I+G-T ili I=S+(T-G)

ono što poduzeća žele investirati mora biti jednako onome što kućanstva i vlada žele uštedjeti

New cards
67

Ravnoteža na tržištu dobara

Proizvodnja=Potražnja Investicije=Štednja

New cards
68

Ponašanje potrošnje

S=-C0+(1-C1)(Y-T)

(1-C1) sklonost štednji

New cards
69

Paradoks štednje

Veća štednja dovodi do manje potrošnje, manje potražnje i manjeg outputa

New cards
70

Potrošnja je najveća komponenta BDP-a (T ili N)

Točno

New cards
71

Granična sklonost potrošnji mora biti pozitivna, ali inače može poprimiti bilo koju pozitivnu vrijednost. T/N

N. Ne može biti negativna i poprima vrijednost između 0 ili 1

New cards
72

Povećanje jedne jedinice državne potrošnje dovodi do jediničnog povećanja ravnotežnog outputa. T/N

N. ovisi o multiplikatoru

New cards
73

Koji čimbenici uzrokuju pomake i promjene nagiba krivulje potražnje (ZZ)

Nagib -> granična sklonost potrošnji (c1 niži -> nagib položeniji) Pomak krivulje -> C0, I, G (ako se povećaju uz to da se T smanje) ZZ se pomiče prema gore ako se C0, I, G smanje, a T poveća ZZ krivulja se pomiče prema dolje

New cards
74

Grafikon potražnje za novcem

.

<p>.</p>
New cards
75

2 oblika novca

gotovina i depoziti po viđenju

New cards
76

nosi li novac kamatnu stopu?

ne

New cards
77

nose li obveznice ks?

da, ali ne mogu se koristiti za obavljanje transakcija

New cards
78

odluka o tome koliko novca i obveznica držati ovisi o:

razini transakcija (veća transakcija veća potražnja za novcem) kamatnoj stopi na obveznice (visoka kamatna stopa, bolje uložiti novac u obveznice)

New cards
79

Potražnja za novcem

porast ks smanjuje potražnju za novcem jer ljudi veći dio svog bogatstva plasiraju u obveznice

New cards
80

Novac, dohodak, štednja

Novac - ono što se koristi za obavljanje transakcija Dohodak - prihod i predstavlja varijablu tijeka Štednja - nepotrošeni dio raspoloživog dohotka, varijabla tijeka

New cards
81

Uštđevina

varijabla stanja, ukupna vrijednost imovine koja je akumulirana kroz vrijeme

New cards
82

Financijsko bogatstvo

ukupna vrijednost financijske imovine umanjena za ukupnu vrijednost financijskih obveza, varijabla stanja

New cards
83

Financijska investicija

kupovina financijske imovine (dionica)

New cards
84

Određivanje kamatne stope

mora iznositi točno toliko da ponuda novca bude jednaka potražnji za novcem (koja ovisi o kamatnoj stopi)

<p>mora iznositi točno toliko da ponuda novca bude jednaka potražnji za novcem (koja ovisi o kamatnoj stopi)</p>
New cards
85

Ravnoteža na financijskom tržištu

Ms=Md=M Ponuda novca = Potražnja za novcem M=$Y L(i)

New cards
86

Utjecaj porasta ponude novca na kamatnu stopu

Porast ponude novca -> pad ks kamatnjak mora pasti da novac bude atraktivniji

<p>Porast ponude novca -&gt; pad ks kamatnjak mora pasti da novac bude atraktivniji</p>
New cards
87

Utjecaj porasta nominalnog dohotka na ks

dovodi do porasta kamatne stope kamatnjak se mora povećati da smanji potražnju

<p>dovodi do porasta kamatne stope kamatnjak se mora povećati da smanji potražnju</p>
New cards
88

Operacije na otvorenom tržištu

SB povećavaju ili smanjuju ponudu za novcem kupovinom ili prodajom obveznica

New cards
89

ekspanzivna operacija

kupnja obveznica - povećanje ponude novca

New cards
90

restriktivna operacija

prodaja obveznica - smanjenje ponude novca

New cards
91

što je veća cijena obveznice

ks je manja

New cards
92

što je veća ks

manja je današnja cijena obveznica

New cards
93

financijski posrednici

institucije koje prikupljaju sredstva od kućanstva i poduzeća i koriste ta sredstva za kupovinu financijske imovine i davanje kredita drugima poduzećima i kućanstvima

New cards
94

Ravnoteža na tržištu primarnog novca i određivanje kamatne stope

knowt flashcard image
New cards
95

Tržište bankovnih rezervi

tržište na kojem se pozajmljuju bankovne rezerve

New cards
96

Kamatna stopa na tržištu novca

glavni indikator karaktera monetarne politike SB jer može odrediti kamatnu stopu

New cards
97

Zamka likvidnosti

kamatna stopa SB=0 i ne može niže pasti monetarna politika ne može smanjiti kamatnu stopu ispod nule - > ograničena efektivnost monetarne politike

New cards
98

Potraživanje za novcem ne ovisi o KS jer samo obveznice zarađuju KS. T/N

N. KS ima utjecaj, rast KS smanjuje potražnju za novcem. Pad KS ju povećava.

New cards
99

HNB može povećavati ponudu novca prodajom obveznica na otvorenom tržištu. T/M

N. Prodajom obveznica smanjuje ponudu novca.

New cards
100

Cijene obveznica i kamatnih stopa uvijek se kreću u obrnutom smjeru. T/N

Točno

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard87 terms
studied byStudied by 64 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)