Geschiedenis begrippenlijst Nederlands

studied byStudied by 33 people
5.0(2)
get a hint
hint

Imperialisme

1 / 20

Tags & Description

Studying Progress

0%
New cards
21
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
21 Terms
1
New cards

Imperialisme

Het proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld uit willen breiden door gebieden te veroveren en te beheersen. Het overnemen gebeurt niet, zoals bij kolonialisme, alleen om economische redenen, maar ook om de eigen cultuur en politiek over te brengen of deze zelfs op te leggen aan de overheerste bevolking.

New cards
2
New cards

Kolonisatie

Grootschalige volksverhuizingen waarbij de migranten sterke banden onderhouden met hun voormalige land of dat van hun voorouders, en door dergelijke banden aanzienlijke privileges krijgen ten opzichte van andere inwoners van het grondgebied.

New cards
3
New cards

Inquisitie

Een rechtbank van de rooms-katholieke Kerk, belast met de opsporing, het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters.

New cards
4
New cards

Ketter

Mensen die in opvattingen en/of daden van de leer van de rooms-katholieke kerk afwijken.

New cards
5
New cards

Protestantisme

Een van de drie grote stromingen binnen het christendom, naast het rooms-katholicisme en de oosters-orthodoxe kerken. De stroming ontstond uit kritiek op praktijken. Bij de protestanten staat de bijbel centraal. Volgens hen staat elk mens rechtstreeks met god in contact. Vanaf de 16e eeuw werden steeds meer mensen protestant. Deze mensen wilden zonder tussenkomst van de kerk (en de staat) kunnen geloven.

New cards
6
New cards

Humanisme

Een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens. Humanisten gaan ervan uit dat mensen zelf zin en vorm aan hun leven geven. Zij willen de vrijheid hebben om op een manier te leven waar je zelf achterstaat.

New cards
7
New cards

Reformatie

Ook wel de Hervorming genoemd, was een beweging in de 16e eeuw die de Rooms-katholieke kerk wilde verbeteren. Het leidde echter uiteindelijk niet tot de gewenste hervormingen in de Katholieke kerk, maar tot een kerksplitsing.

New cards
8
New cards

Contrareformatie

De katholieke reactie op de protestantse Reformatie wordt ook wel de contrareformatie genoemd. Deze stroming streefde ernaar om de katholieke kerk van binnenuit te hervormen. Dit was noodzakelijk door de vele misstanden die bestonden binnen de kerk.

New cards
9
New cards

Absolutisme

De regeringsvorm bedoeld waarin een persoon, vaak een vorst of koning, de volledig macht in handen heeft en geen verantwoording schuldig is tegenover zijn onderdanen of een parlement.

New cards
10
New cards

Ancien Régime

(Frans voor oud stelsel of oud systeem) verstaat men de politieke en maatschappelijke organisatie van het Franse koninkrijk vanaf de late middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie van 1789.

New cards
11
New cards

Rationalisme

De filosofische richting die de rede, het denken en dus niet de zintuiglijke ervaring beschouwt als enige bron van ware kennis

New cards
12
New cards

Rechtsstaat

Een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn. Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers én tegen de overheid.

New cards
13
New cards

Kiesrecht

Het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land of andere bestuurlijke eenheid of organisatie door middel van verkiezingen.

New cards
14
New cards

Scheiding der machten

De wetgvende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht in een land bij verschillende instellingen moeten liggen.

New cards
15
New cards

Verlicht despotisme

Voerden absolute monarchen sociaal-politieke hervormingen door in hun rijken. Dat wil zeggen, alles voor mijn volk, maar niets door mijn volk (=regeren in naam van het volk).

New cards
16
New cards

Revolutie

Grote veranderingen in korte tijd

New cards
17
New cards

Grondwet

Hierin staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koningin. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.

New cards
18
New cards

Burgerrechten

Rechten die door nationale en internationale overheden gegarandeerd behoren te worden, en die de burgers van een bepaald land of gebied zekere garanties verschaffen

New cards
19
New cards

Republiek

Een staat waarvan het staatshoofd niet door erfopvolging wordt aangewezen, maar op een of andere manier wordt verkozen.

New cards
20
New cards

Onafhankelijkheid

Het volledig soeverein kunnen heersen door een land of staat over het eigen grondgebied, zelfstandig kunnen beslissen over het binnenlands en buitenlands beleid en niet worden bestuurd door een ander la

New cards
21
New cards

Volkssoevereiniteit

De macht van de staat wordt gebaseerd op het volk en niet op een erfelijke koning. Het volk vertrouwt de staatsmacht toe aan een gekozen regering.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2309 people
Updated ... ago
4.8 Stars(39)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard113 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard165 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard118 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard39 terms
studied byStudied by 130 people
Updated ... ago
5.0 Stars(8)