Wojciszke 8

studied byStudied by 30 People
0.0(0)
Get a hint
hint

Postawa

1/35

Tags & Description

Studying Progress

New cards
35
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
35 Terms
New cards

Postawa

• względnie trwała tendencja do pozytywnego/negatywnego wartościowania obiektu

• charakter: wzbudzanej emocji, oceny, automatycznej reakcji

• własności: znak, natężenie, siła, ważność, wew. zgodność, powiązanie z innymi postawami

• stosunek emocjonalny + przekonania + tendencja do poz/neg zachowań

może wynikać z

  1. skojarzeń

  2. zdań (ocen)

New cards
New cards

postawy utajnione

• oparte na skojarzeniach

• powstają automatycznie w wyniku współwystępowania i podobieństwa

• nie w pełni dostępne świadomości

• mierzenie: IAT, prymowanie ewaluatywne, elektromiografia, neuroobrazowanie

New cards
New cards

postawy deklaratywne

• oparte na rachunku zdań

• powstają w wyniku myślenia

• są w pełni świadome

• mierzenie: skala Likerta, dyfrencjał semantyczny

New cards
New cards

Prymowanie afektywne

aktywizacja obiektu postawy poprzez jego krótką ekspozycje, a potem mierzenie czasu decyzji

New cards
New cards

IAT (Test Postaw Utajnionych)

mierzenie czasu klasyfikacji obiektu, kiedy współwystępuje on z czymś negatywnym/pozytywnym

New cards
New cards

Równanie Fishbeina

ogólna postawa wobec obiektu = suma iloczynów siły przekonań i ocen cząstkowych implikowanych przez owe przekonania

New cards
New cards

warunkowanie ewaluatywne

• pojawianie się obiektu przed dowolnym obiektem neg/poz lub w jego towarzystwie prowadzi do wykształcenia się neg/poz postawy wobec tego obiektu

• polega na bezpośrednim kształtowaniu stosunku emocjonalnego do obiekty -> zmiana przekonań o nim

New cards
New cards

warunkowanie sprawcze

polega na uczeniu się znaczenia pierwotnie obojętnej reakcji dzięki temu, że zwykle z jej powodu pojawiają się zdarzenia pozytywne/negatywne dla jednostki

New cards
New cards

zjawisko samej ekspozycji

• im częściej jakiś obiekt jest eksponowany, tym bardziej jest lubiany -> sama ekspozycja wystarcza do polubienia obiektu

• informacje już napotkane są przetwarzane z większą łatwością -> to samo w sobie budzi pozytywne emocje

• warunki: obiekt pierwotnie neutralny, nie może być eksponowany bez przerwy, obiekty złożone zyskują na tym bardziej

New cards
New cards

teoria autopercepcji

• własne postawy rozpoznajemy w podobny sposób do tego, w jaki rozpoznajemy postawy innych = na podstawie własnego zachowania

• warunki: początkowa postawa jest słaba i nie wyrazista zachowanie jest postrzegane jako niewymuszone zew. naciskami

New cards
New cards

moderatory zgodności

czynniki, od których zależy występowanie zgodności (między postawą a zachowaniem)

wiążą się z: cechami sytuacji cechami samego zachowania cechami postawy

New cards
New cards

sytuacje indywidualizujące

warunki umożliwiające zachowanie się zgodnie z naszymi preferencjami, nakłaniające do myślenia o sobie lub własnych poglądach

New cards
New cards

sytuacje dezindywiduujące

sytuacja, w której następuje nasilenie identyfikacji jednostki z jakąś grupą i jej wartościami

New cards
New cards

sytuacje skryptowe

warunki, które mniej lub bardziej automatycznie inicjują gotowy już ciąg działań

New cards
New cards

teoria działań przemyślanych

zachowanie stanowi bezpośrednią konsekwencje świadomej intencji człowieka, a jej treść uwarunkowana jest: postawą wobec danego działania i subiektywną treścią dotyczących go norm społecznych

New cards
New cards

teoria zachowania planowanego

teoria działań przemyślanych + trzeci czynnik: spostrzegana przez człowieka kontrola zachowania (oczekiwanie, że jest w stanie je zrealizować) + postawa nie zawsze wpływa na zachowanie za pośrednictwem świadomych intencji

New cards
New cards

procesualny model perswazji

5 etapów przetwarzania:

  1. zauważenie

  2. zrozumienie

  3. uleganie

  4. utrzymanie zmienionych postaw

  5. wprowadzenie w życie

• zaistnienie kolejnego etapu uwarunkowane jest zaistnieniem etapu poprzedniego

• zmiana postawy = efekt przemyślanego i świadomego przetwarzania informacji

New cards
New cards

Dwuczynnikowy model perswazji

odbiór (uwaga i zrozumienie) x uleganie

New cards
New cards

Centralny tor perswazji

• staranne i przemyślane przetwarzanie informacji zawartej w przekazie

• trwały charakter, odporna na kontrpropagande

• duża motywacja i zdolności do przetwarzania przekazu

• świadome

New cards
New cards

Peryferyjne tor perswazji

• polega na powierzchownym zidentyfikowanie jakiegoś sygnału sugerującego pozytywny/negatywny stosunek do stanowiska oferowanego w przekazie

• ulotna, uległa kontrpropagandzie

• brak zdolności lub motywacji do przetwarzania przekazu

• automatyczne

New cards
New cards

heurystyki uległości

• zastępowanie systematycznej analizy argumentów prostymi, automatycznie wykorzystywanymi regułami

• frazy

New cards
New cards

Teoria dwutorowości perswazji

•centralny tor perswazji peryferyjny tor perswazji

• wprowadzenie dystraktorów osłabia czynniki opierające się na świadomym przetwarzaniu a nasila opierające się na automatycznym

• zmienne w torze centralnym: jakość argumentacji, liczba nowych argumentów, sposób organizacji przekazu, zdolności odbiorcy

• zmienne w torze peryferyjnym: wiarygodność/atrakcyjność/podobieństwo nadawcy, długość przekazu, reakcje współodbiorców -> sygnały ulegania

• zmienne decydujące o torze: motywacyjne (ważność postawy), zdolnościowe (dystraktory, powtórzenia, inteligencja odbiorcy)

New cards
New cards

efekt bumerangowy

wywoływanie zmian w kierunku odwrotnym

New cards
New cards

efekt przesypania

wzrost siły oddziaływania przekazu z mało wiarygodnego źródła w pomiarze odroczonym w porównaniu z pomiarem dokonanym bezpośrednio po odbiorze

New cards
New cards

efekt pierwszeństwa

silniejsze oddziaływanie argumentów ukazanych jako pierwsze z kolei

• gdy przekaz 1 i 2 bezpośrednio po sobie oraz pomiar jest odroczony w czasie

• rośnie gdy gdy jest ten sam nadawca obu przekazów oraz są to nowe informacje dla odbiorcy

New cards
New cards

efekt świeżości

silniejsze oddziaływanie argumentów podanych na końcu przekazu

• gdy występuje przerwa miedzy przekazami 1 i 2 oraz pomiar ma miejsce bezpośrednio po

• zwiększa się gdy informacje były uprzednio znane i przy uprzedzeniu o deformacjach e. pierwszeństwa

New cards
New cards

hipoteza selektywnej ekspozycji

unikanie argumentów sprzecznych z własną postawą (zanika gdy wymagana jest bezstronność; sprawa jest mało ważna; występuje przekonanie, że poradzimy sobie z kontrargumentami; przygotowujemy się do zmiany poglądu )

New cards
New cards

mediatory zgodności

procesy psychiczne, za pośrednictwem których postawy wpływają na zachowanie

New cards
New cards

wiarygodność nadawcy

• kompetentni

• o czystych intencjach (nadawca widziany jako źródło informacji skuteczniejszy niż ten skoncentrowany na zmianie poglądów odbiorcy)

• atrakcyjni/podobni do nas samych/lubiani (przypisywanie czystych intencji, przenoszenie pozytywnych emocji z nadawcy na przekaz)

wpływ wiarygodności źródła zanika w warunkach dużego zaangażowania

New cards
New cards

perswazja

zmienianie postaw odbiorców za pomocą przekazów

New cards
New cards

reakcje poznawcze

myśli i sądy

• ważne przy centralnym torze przekazu

New cards
New cards

technika listowania myśli

po zadziałaniu bodźca w eksperymencie spisanie/wypowiedzenie przez badanego myśli przychodzących do głowy

New cards
New cards

liczba nadawców

ulegani wpływowi społecznemu rośnie wraz z liczbą osób go wywierających

pojawienie się nowego nadawcy silniej przyciąga uwagę

New cards
New cards

liczba argumentów

tor centralny: wzrost korzystny tylko, gdy argumenty są silne

wzrost liczby argumentów wywołuje znużenie lub opór przed naciskiem

ma charakter krzywoliniowy

+ zanik korzystnych skutków liczby argumentów następuje szybciej przy sprawach dobrze znanych odbiorcy

New cards
New cards

strach w przekazie

najkorzystniej na zmianę postawy wpływa strach umiarkowany

strach przed zignorowaniem poleceń

vs

chęć ucieczki

osoby o wysokiej samoocenie podejmują więcej działań zaradczych przeciwdziałających po przeżyciu silnego niż słabego strachu, o niskiej -odwrotnie

strach nasila uleganie, jeżeli przekaz zawiera wskazówki jak poradzić sobie z zagrożeniem

New cards