Hjärnan och droger

studied byStudied by 27 people
5.0(1)
get a hint
hint

Vad menas med kroppens kommunikationssystem?

1 / 39

Tags and Description

Tack ingrid <3

40 Terms

1

Vad menas med kroppens kommunikationssystem?

Det krävs kommunikation för att olika kroppsdelar ska kunna fungera tillsammans. Kroppens celler kommunicerar genom någonting som kallas för kroppens kommunikationssystem.

New cards
2

Vad händer i hjärnan vid abstinens?

Efter en längre tids beroende har antalet receptorer för en signalsubstans minskat (oftast dopamin). Det sker även förändringar i signalsubstans nivåern, hjärnan har vant sig vid en ökad stimulans och har svårt att anpassa sig när denna stimulans uteblir. Dessutom blir belöningssystemet som kidnappat och slutar att reagera på naturlig stimulans. Alltså leder detta till att när drogen uteblir har hjärnan svårt att anpassa sig vilket leder till abstinens.

New cards
3

Vad är CNS?

Det centrala nervsystemet där kroppens funktioner samordnas och styrs genom hjärnan och ryggmärgen.

New cards
4

Vad är PNS?

Det perifera nervsystemet vilket består av alla övriga nerver. Det sköter kontakten mellan CNS och resten av kroppen, alltså är det ledningarna ut i kroppen.

New cards
5

Vad är det somatiska nervsystemet?

Består av nerver som länkar CNS till skelettmuskulatur (som är under medveten kontroll.) Det är alltså viljestyrt. Nerverna går ut till skelettmusklerna vilket gör att vi kan röra på dem.

New cards
6

Vad är det autonoma nervsystemet?

Det självstyrda nervsystemet (som vi alltså inte kan kontrollera). Nerverna länkar CNS till hjärtmuskulatur, dvs. inre organ.

New cards
7

Vad är det sympatiska nervsystemet?

Kickar in vid stress/hot - fight or flight. Gör bland annat att hjärtat pumpar kraftigare, pulsen, blodtrycket och svettningen ökar.

New cards
8

Vad är det parasympatiska nervsystemet?

Kickar in vid vila. Gör bland annat att hjärtats pumpkraft minskar, pulsen minskar, blodtrycket sjunker, matspjälkningen ökar och erektionen underlättas (viktigt för förökning).

New cards
9

Hur sprids information genom kroppens kommunikationssystem?

Via hormoner eller nervsignaler.

New cards
10

Hur sprids information genom hormoner?

Hormoner bildas i körtlar eller i särskilda celler. De transporteras med hjälp av blodet till olika organ där de behövs - varje hormon påverkar en bestämd grupp celler. Långsam men långvarig respons.

New cards
11

Hur sprids information genom nervsignaler?

Kroppens sinnesorgan tar emot signaler från omgivningen. Nervceller är konstruerade för att överföra dessa signaler till CNS i form av elektriska impulser (nervimpulser).

New cards
12

Vad händer när signalämnet töms ut i synapsen?

Om mottagaren är en annan nervcell (nervcell-nervcell) så startar signalämnet en nervimpuls som fortsätter i mottagarcellen.

New cards
13

Vad avgör signalsubstanserna?

Vilken signalsubstans som frigjorts avgör vilka kopplingar som sedan aktiveras i hjärnan = olika funktioner. Ex. stimulerar signalämnet endorfin impulser som lindrar smärta och ger känsla av välbehag.

New cards
14

Hur fungerar medvetna reaktioner? (mindre fokus)

Medvetna reaktioner styrs av hjärnan - signalerna når hjärnan som tolkar dem och gör oss medvetna om vår omgivning så vi kan reagera på den. Signalämnet avgör vilka kopplingar som aktiveras i hjärnan och hjärnan skickar i sin tur ut signaler om hur kroppen ska reagera.

New cards
15

Hur fungerar omedvetna reaktioner? (Mindre fokus)

Omedvetna reaktioner kallas reflexer och kan styras av ryggmärgen.

New cards
16

Vad är en synaps?

En synaps är den plats där en nervcell kontaktar en annan cell.

New cards
17

Hur är nervceller uppbyggda och hur fortplantar sig nervsignaler i och mellan cellerna?

Nervimpulserna leds via nerver till det centrala nervsystemet. En nerv består av långa utskott från många nervceller – impulserna förflyttas alltså genom många nervceller.

En nervcell har en cellkropp som bland annat innehåller cellkärnan. Från cellkärnan utgår många utskott, främst ett långt utskott = ett axon. Det leder impulserna i riktning från cellkroppen. (Övriga utskott e så kallade korta utskott = dendriter som leder impulser in mot cellkroppen).

Axonen slutar med en förgrening och ytterst på varje gren finns en ändplatta som har kontakt med en annan cell. När nervimpulserna når ändplattorna tömmer de ut ett signalämne i vad som kallas synapsen (det är omkopplingsstället mellan ändplattorna och mottagarcellen).

New cards
18

Vad händer när signalämnet töms ut i synapsen?

Om mottagaren är en annan nervcell (nervcell-nervcell) så startar signalämnet en nervimpuls som fortsätter i mottagarcellen.

Om mottagaren är en muskelcell (nervcell-muskelcell) så gör signalämnet att muskelcellen drar ihop sig. Signalämnet hinner bara verka under några tusendels sekunder innan den bryts ner av ett enzym. Därefter slappnar muskelcellerna av tills nya nervimpulser kommer fram.

Vilket signalämne som frigjorts avgör vilka kopplingar som sedan aktiveras i hjärnan = olika funktioner. Exempelvis stimulerar signalämnet endorfin impulser som lindrar smärta och ger känsla av välbehag.

New cards
19

Hur fungerar droger?

I hjärnstammen finns grupper av nervceller som bildar signalämnen som ingår i belöningssystemet (ex. dopamin). Nervcellerna sprider signalämnet från sina långa utskott (axoner) till andra delar av hjärnan. Cellerna som bildar signalämnet ingår i belöningssystemet – men alkohol, narkotika och andra droger kan också frisätta dessa signalämnen och på så sätt också dra igång belöningssystemet.

New cards
20

Vilka konsekvenser kan missbruk få på individnivå?

Levern omvandlar alkoholen till ättika (nja) som sedan ”förbränns” till koldioxid och vatten. Detta frigör energi – det finns alkoholister som täcker sitt energibehov med sprit (vitamin- och näringsbrist).

Vid återkommande stort alkoholintag hinner inte levern med sina vanliga uppgifter, ex. bryta ner fett – fett kan lagras> levern växer = fettlever. Om missbruket fortsätter förstörs cellerna i levern> skrumplever = livsfarligt.

Hjärnskador och personlighetsförändringar är vanliga vid långvarigt missbruk.

Kroppen får ökad tolerans med tiden och man måste ta större doser för att känna effekten. Toleransen minskar vid uppehåll – återfall utan minskad dos kan döda med starka droger som heroin.

Narkotikan blir det enda viktiga (familj, vänner och arbete får stå tillbaka) – det blir svårt att ta sig ur missbruket för till slut har man bara ett liv kopplat till narkotikan.

New cards
21

Vad är HPA-axeln?

Hypotalamus i hjärnan utsöndrar hormonet CRH. Detta hormon reglerar hypofysens utsöndring av hormonet ACTH som i sin tur reglerar utsöndring av kortisol från binjurarna. Kortisol minskar utsöndringen av CRH från hypotalamus.

New cards
22

Varför kan det vara bra att vara lite stressad inför en prestation?

När vi är lite stressade och ser någonting som en utmaning blir vi mer alerta och därmed presterar man bättre.

New cards
23

Vad sker i hjärnan vid abstinens?

New cards
24

Hur fungerar alkohol?

När man dricker interagerar alkoholen med GABA receptorer för att göra dem ännu mer hämmande. Alkoholen binder sig till glutamatreceptorer vilket hindrar glutamat att verka. Därmed blir effekterna av GABA starkare medan effekten av glutamat blir svagare.

Alkohol påverkar främst delar av hjärnan som styr minnesbildning vilket är anledningen till att man kan få minnesluckor efter att man druckit för mycket. Man kan även sova sämre och ens känslor förstärks. På längre sikt kan hjärnan komma att krympa vilket kan leda till epileptiska anfall samt demens. Dendriter och hjärnans vita substans blir försämrade av alkoholkonusmprion vilket leder till ett försämrat minne samt att man blir trögare.


Även endorfiner frisätts vilket leder till att man kan känna lugn och lyckokänslor.

New cards
25

Hur fungerar cannabis?

Innan cannabis konsumeras finns det hämmande signalsubstanser som hindrar dopamin från att frisättas. THC binds till cannaboid receptoren så att dopamin frisätts och stimulerar hjärnan belönings centrum. Signaler till hippocampus störs vilket påverkar korttidsminnet och muskelsamordning.

New cards
26

Hur fungerar heroin? Var är heroin aktivt?

Innan heroin konsumeras finns det hämmande signalsubstanser som gör så att dopamin inte frisätts. Heroin liknar kroppens naturliga opiat och binder sig till opiat-receptoren vilket låter dopamin flöda. Nervceller med opiat-receptorer är aktiva i delar av hjärnan som hanterar smärta och stress signaler. Även självklart aktivt i belöningssystemet.

New cards
27

Hur fungerar amfetamin?

Amfetamin liknar dopamin och kan därför ta sig in i celler genom dopamin transportörer vars uppgift annars är att få bort dopamin från mellan rummet mellan repeterar och synapsblåsor. Amfetaminet tvingar dopaminet ut ur cellen och in i mellanrummet där det fastnar och på så sätt överstimulerar dopamin receptorerna. Liknande med serotonin också.

Amfetamin stimulerar belönings centrat och är därmed väldigt beroendeframkallande. Man får ökad hjärtfrekvens och blodtryck medan hungerkänslor försvinner. Efter ett lite längre missbruk kan man få problem med sömnlöshet, utmattning och retlighet.

New cards
28

Hur fungerar kokain?

Kokain blockerar dopamin transportörer som ska ta bort dopamin efter att det har gjort sitt jobb. Dopamin binder sig därmed om och om igen till dess receptorer vilket leder till en överstimulerad nervcell. Aktiv i belöningssystemet men även i delar av hjärnan som kontrollerar villig rörelse, därav att man blir pillig/rastlös av att använda kokain. Samma effekter som amfetamin.

New cards
29

Hur fungerar LSD?

LSD liknar serotonin och binder sig till serotonin receptorer vilket ger samma effekt. Det finns olika typer serotonin receptorer. Ibland hämmar LSD receptorerna och ibland exalterar det dem. Detta leder till att LSD har komplexa effekter. LSD interagerar en del av hjärnan som har kontakt med andra delar, detta leder till att LSD kan ha effekter i många olika sensoriska delar av hjärnan.

New cards
30

Hur fungerar ecstacy?

Ecstasy liknar seratonin och tas upp i cellen av serotonin transportörer. Detta förvirrar serotonin transportören och börjar därmed frisätta serotonin. serotoninen fastnar i synapsen mellan synapsblåsan och receptorer vilket leder till att den bind om och om igen till serotonin receptorer vilket leder till att cellen/receptorerna blir överstimulerade. Ecstacy stimulerar dopamin i belöningssystemet men verkar främst i storhjärnan och påverkar humör, sömn, uppfattning och aptit.

Sinnesintryck förstärks men utan att stabiliseras.

New cards
31

Tobak? (nikotin)

Nikotin är ett nervgift som höjer dopmin nivåerna i hjärnan. Nikotin höjer produktionen av adrenalin och noradrenalin.

I cigaretter finns det tungmetaller och tjära. Tungmetalerna är giftiga medan tjäran försämrar andningen genom att förstöra flimmerhår.

New cards
32

Vad händer i kroppen om man har diabetes?

När man har diabetes 2 innebär det att kroppen gradvis tappar sin förmåga att reagera på insulin samt att produktionen successivt avtar.

New cards
33

Vad gör dopamin? (mest)

Dopamin är den viktigaste signalsubstansen i kroppens belöningssystem. De flesta droger påverkar på något sätt dopamin.

Dopamin är främst aktivt i mellanhjärnan och frontalloben och mer specifikt i tre “vägar” i hjärnan.

1 - där mycket av hjärnans motoriska kontroll sköts
2 - belöningssystemet

3 - vid hypotalamus - hormoner, graviditet och sensoriska processer.

New cards
34

Vad gör serotonin?

Ångest dämpande men har även en hämmande effekt på aggresivitet, sexuell aktivitet och aptit.

New cards
35

Vad gör GABA?

Hämmande ämne. Effekten av GABA förstärks vid alkohol intag.

New cards
36

Vad gör glutamat?

stimulerande. Viktigt för minne och inlärning.

New cards
37

Vad gör Endorfiner?

Hämmande effekt på smärta.

New cards
38

Vad har adrenalin, noradrenalin och kortisol gemensamt?

De är alla stresshormoner.

New cards
39

Vad gör oxytocin?

Ett hormon som som dämpar stress och gör oss lugna.

New cards
40

Nämn några av hjärnans viktigaste delar och vad de gör.

Hjärnan kan delas upp i tre delar, storhjärnan, mellanhjärnan och lillhjärnan.

I storhjärnan finns de olika loberna men kanske viktigast pannloben som sköter muskelrörelser som är viljestyrka m.m. Där sköts även abstrakt tänkande, impuls kontroll och arbetsminne.

I mellanhjärnan finns hypotalamus och hypofysen. Hypotalamus styr hypofysen som är kroppens viktigaste körtel.

Lillhjärnan sitter längst bak och har bla. kontroll över balans och en del muskelrörelser.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard74 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard179 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 50 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard104 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard205 terms
studied byStudied by 2561 people
Updated ... ago
4.5 Stars(30)