Тест- инженерна психология и ергономия

studied byStudied by 51 people
0.0(0)
get a hint
hint

ЕРГОНОМИЯ

1 / 31

Tags and Description

32 Terms

1

ЕРГОНОМИЯ

наука за оптимизиране на дейността на системата “Човек-Машина-Среда” (СЧМС)

New cards
2

ИНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГИЯ

наука за оптимизиране на информационното взаимодействие между ЧОВЕКА и МАШИНАТА в СЧМС

New cards
3

СИСТЕМА “ЧОВЕК- МАШИНА – СРЕДА”(СЧМС)

система, състояща се от човек-оператор (ЧО) и машина/група машини (М), чрез която се осъществява трудова дейност в конкретна СРЕДА (С).

New cards
4

ЧОВЕК- ОПЕРАТОР (ЧО)

човек, осъществяващ трудова дейност, в основата на която стои взаимодействието с М и С

New cards
5

МАШИНА (М)

машина в СЧМС се нарича съвкупност от технически средства, използвани от човека-оператор в процеса на дейността. М = СПИ + ОУ средство за представяне на информация (СПИ)-това са индикатори: зрителни (монитори, дисплеи, циферблати, скали); звукови (говорители, аларми); органи за управление (ОУ) – елементи от МАШИНАТА за предаване на управляващи команди от ЧО към М. По конструктивно изпълнение ОУ са бутони, клавиши, ръчки, лостове, волани, педали и др.

New cards
6

РАБОТНА СРЕДА (РС)

външните условия, при които протича трудовата дейност на Човека и които влияят върху функционалното му състояние и работоспособност.

New cards
7

ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ

съвкупност от информация за състоянието на предметите на труда в системата “Човек – Машина – Среда”, организирана в съответствие с определени правила

New cards
8

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ

съвкупност от представите и компетентността на човека-оператор за целите и задачите на трудовата дейност, състоянието на предметите на труда в системата “Човек – Машина – Среда”, външната среда и начините на въздействие върху тях

New cards
9

ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ

способност на човека да съхранява текуща информация, необходима при изпълнение на дейността. Основни характеристики на оперативната памет са обем, точност и продължителност на съхранение на информацията

New cards
10

ОПЕРАТИВНО МИСЛЕНЕ

процес на решаване на задачи по управление на СЧМС, в резултат на което се формират модел и план за действие и решаване на поставена задача в строги времеви рамки

New cards
11

ОПЕРАТИВЕН ПРАГ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

чувствителност на различаване това е минималната разлика между сигналите, при която се постига максимална точност и скорост на различаване. От оперативния праг зависи надеждността на работа на Човека- оператор и е 10-15 пъти по-голям от диференциалния.

New cards
12

ТАКТИЛЕН АНАЛИЗАТОР

усещане на допир, натиск, влажност Времевият праг= 130 ms, а пространственият= 2.2-67 mm2. Пространственият праг е най-малък на пръстите на ръцете, най-голям – на плещите и бедрата. Скоростта на възприемане на информация е значително по-малка в сравнение със зрителния и слуховия, поради което се използва по-рядко. При необходимост се прилага на тактилен код, например закрепване на прости геометрични фигури върху клавиатури, което повишава точността и скоростта на действие на Човека -оператор.

New cards
13

ХЕПТИК АНАЛИЗАТОР

кинестатични анализатори за мускулно-скелетни и ставни натоварвания

New cards
14

ПЕРСЕНТИЛ

1/100 (стотна) част от измерената съвкупност, за определена антропометрична характеристика

New cards
15

КРИТЕРИИ ЗА ОПТИМАЛНОСТ В ЕРГОНОМИЯТА

Високи трудови резултати запазване на здравето на Човека; удовлетворение, удоволствие от дейността

New cards
16

ГРУПИ ЕРГОТНОМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

ХИГИЕННИ изисквания- произтичат от размерите и теглото на Човешкото тяло и неговите части в динамично и статично положение. Отнасят се към размерите и формата на работното място (маса, стол), на Машината (ОУ: бутони, ръчки, клавиши)

ФИЗИЧЕСКИ и ФИЗИОЛОГИЧНИ изисквания-- произтичат от необходимостта за осигуряване на основни жизнени функции на човека. Отнасят се до възможностите за извършване движения (с ръцете, краката) с определени характеристики като сила, скорост, точност, обхват. Целта е осигуряване на условия за нормална двигателна (мускулна) дейност на човека, оптимално функциониране

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНИ (сензорни) изисквания- произтичат от характеристиките на анализаторите на Човека: зрение, слух, обоняние, вкус, осезание и др.отнасят към средствата за представяне на информация (СПИ) и към характеристиките на постъпващата към Човека информация (ЗРИТЕЛНА (размер, форма, яркост, контраст,цвят на информацията ), СЛУХОВА (интензивност, време за въздействие); ТАКТИЛНА (информация за допир, натиск, влажност) и ХЕПТИК- кинестатична (ставно-мускулана).)

ПСИХОЛОГИЧНИ изисквания- произтичат от функционалните характеристики на вниманието, паметта, мисленето, емоциите, волята, характера, темперамента, способностите, уменията, навиците, мотивацията и ценностната психична система на Човека. Отнасят се към характера на дейността, режима на работа и имат пряко отношение към професионалната подготовка, професионалния подбор, квалификация и работоспособност на Човека.

ЕСТЕТИЧЕСКИ - художествено-технически – изисквания- Това са изисквания по отношение на естетическия вид и функционалност на Машината и Средата като: форма, рационалност, информационна изразителност, цветова организация и др. на обектите на работното място и на работната среда

СОЦИАЛНИ - обхващат възможностите и потребностите на човека за социален контакт, общуване и развитие в група, екипи, общности

New cards
17

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА СЧМС

бързодействие надеждност точност своевременност безопасност степен на автоматизация икономически показатели

New cards
18

ЕТАПИ В ДЕЙНОСТТА НА ЧОВЕКА- ОПЕРАТОР

  1. Приемане на информация. Осъществяват се действия като откриване на сигналите, отделяне на значимите, разшифроване и декодиране. Така операторът си създава представа за състоянието на управлявания обект.

  2. Оценка и преработка на информацията. На базата на предварително известни критерии за приоритет и срокове се определят реда за обработката на информацията. Качеството на изпълнение тук зависи от избраните начини за кодиране на информация, от възможностите и опита на човека-оператор за декодирането й.

  3. Вземане на решение. Решения за необходимите действия се вземат след направени анализ и оценка на информацията и въз основа на сведения за целите и условията на работа на системата. Предварително са изучени процедурите за действие, последствията при правилни и грешни решения.

  4. Реализация на взето решение. На този етап взетото решение се реализира чрез определени действия (манипулации с необходимите органи за управление), или даване на разпореждания.

New cards
19

ПРАГОВЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА АНАЛИЗАТОРИТЕ

абсолютен (горен и долен), диференциален, оперативен

New cards
20

ЕНЕРГЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗРИТЕЛНИЯ АНАЛИЗАТОР

определят се от мощността- интензивността на светлинните сигнали. Това са: яркост, контраст, цветоусещане

Яркост – Q (cd/m2)- определя се от количеството нервни импулси, възникнали в ретината на окото под влияние на светлинните сигнали. В общия случай Q се състои от два компонента: Qi - яркост на излъчване (обектът сам е източник на светлина – свети) и Qo- яркост на отражение (обектът е видим благодарение на осветяването му)

Цветоусещане – определя се от дължината на електромагнитните вълни. Очите възприемат различно светлинни импулси зависимост от дължината им. Най-голяма е чувствителността на окото в средната част на видимия спектър на светлината т.е. за жълто-зеленото излъчване.

New cards
21

КОНТРАСТ И ВИДОВЕ КОНТРАСТ

Контраст - видимостта на предметите се определя от отношението на тяхната яркост, към яркостта на фона. Контрастът е два вида: прав- тъмен обект, светъл фон (Кпр) и обратен- светъл обект, тъмен фон (Коб). Работата при прав контраст е по-благоприятна за очите от тази при обратен контраст.

New cards
22

ПРОСТРАНСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗРИТЕЛНИЯ АНАЛИЗАТОР

произтичат от размерите на обектите и тяхното местоположение в пространството. Това са острота на зрение, зрително поле, обем на зрително възприятие

New cards
23

Зависимост между ъглови (α) и линейни (h) размери на предметите

α -ъглов размер на наблюдавания обект, h - линеен размер на обекта, L – разстояние за наблюдение до обекта 2L.tg a/2

<p>α  -ъглов размер на наблюдавания обект, h  -  линеен размер на обекта, L – разстояние за наблюдение  до обекта 2L.tg a/2</p>
New cards
24

ФАКТОРИ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ ПРОДУКТИВНОСТТА НА ОПЕРАТИВНАТА ПАМЕТ

информационни – обем на представяната информация, информативност на символите, начин на кодиране (48%);

структурно-пространствени – степен на компактност, характер на групирането (15%);

фактор модалност на сигнала– зрителен, слухов (25%);

времеви – продължителност и характер на експозицията (12%).

New cards
25

ВОЛЯ И ТРИТЕ ЗВЕНА НА ВОЛЕВОТО ДЕЙСТВИЕ

съзнателна целенасоченост на Човека при изпълнение на дейността способност на личността да организира, владее и съзнателно да управлява собственото си поведение, като проявява усилия за преодоляване на трудности от външен и вътрешен характер

Във волевото действие се различават три звена: цел, планиране на действието, изпълнение.

New cards
26

ВРЪЗКА ТЕМПЕРАМЕНТ- ХАРАКТЕР

Темперамент -относително устойчива (до 85% генетично предопределена) характеристика на човешкото поведение, която се обуславя от спецификата на висшата нервна дейност като сила, динамичност, лабилност и подвижност на нервните процеси. Темпераментът се разкрива чрез следните свойства и особености на психичната дейност: сензитивност, реактивност, активност или пасивност за волева, целенасочена дейност; темп на реакциите; пластичност или ригидност в поведението; екстроверсия – интроверсия; възбудимост на вниманието; емоционална възбудимост, сила на емоциите; резистентност на психичната дейност. Разглеждат се 4 типа темперамент: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик.

Характер-съвкупност от свойства на човека, определящи неговото поведение и взаимоотношения с други хора. Свойствата на нервната система определят само потенциалните възможности на човека. Доколко те ще бъдат реализирани на практика, зависи от характера, от личностните му качества (трудолюбие, настойчивост, чувство за дълг и отговорност, целенасоченост, особености на емоционалната и волевата сфера). Съвкупността от тези качества създава у човека съответната мотивация и желание за изпълнение на дадената дейност. Характерът се формира под въздействието на жизнените обстоятелства, т.е. той подлежи на възпитание в най-широк, социален смисъл на думата.

New cards
27

ВИДОВЕ РЕШЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ЧОВЕКА

В зависимост от изходната информация взетите решения са: Детерминирани – отразяват еднопосочна зависимост между причината и следствието и са ограничени в рамките на едно единствено решение.

Вероятностни- при тях връзките между причината и следствието са разнопосочни. Възникналата ситуация е с няколко равно вероятни изхода, поради което и решенията придобиват вероятностен характер.

Рискови (гранични) решения. Характерни са за системи, при които условията на външната среда не са известни, а това поражда необходимост от вземане на рискови решения за поддържане на зададен режим

Личностен аспект на процеса на вземане на решения. Отчитат се съотношенията между процесите на построяване (А) и контрол (К) на изведените хипотези. А>> К импулсивно ; А > К рисково ; А= К уравновесено; А < К предпазливо ; А<<К инертно

New cards
28

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТНИТЕ ДВИЖЕНИЯ

сила скорост темп точност пространство и траектория за реализирането им

New cards
29

ЗОНИ НА ДОСЕГАЕМОСТ

максимална - описва се при движение в раменната става на максимално обтегнатите ръце

нормална, допустима - описва се при движение в раменната става на леко сгънати ръце

оптимална, препоръчителна - описва се при движение в лакътната става при неподвижно рамо.

New cards
30

ВНИМАНИЕ И ВИДОВЕ ВНИМАНИЕ

Внимание –насочване на психичната дейност на човека към отделен обект и абстрахиране от всичко друго, което няма отношение към „специалния” обект. Основни свойства на вниманието: Обем – количество обекти, възприети с един акт на внимание. Равен е и на обемът на оперативната памет. Концентрация и устойчивост на вниманието – характеризират степента на психично съсредоточаване на човек към даден обект или дейност. Разпределение и превключване на вниманието – едновременно възприемане и осмисляне на няколко обекта и ситуации или извършване на повече от една дейности.

New cards
31

ТЕМПЕРАМЕНТ

Темперамент -относително устойчива (до 85% генетично предопределена) характеристика на човешкото поведение, която се обуславя от спецификата на висшата нервна дейност като сила, динамичност, лабилност и подвижност на нервните процеси. Темпераментът се разкрива чрез следните свойства и особености на психичната дейност: сензитивност (чувствителност към дразнения); реактивност – реагиране на външни движения; активност или пасивност за волева, целенасочена дейност; темп на реакциите; пластичност или ригидност (скованост) в поведението; екстроверсия (насоченост на човека навън) – интроверсия (насоченост навътре към себе си); възбудимост на вниманието; емоционална възбудимост, сила на емоциите; резистентност (устойчивост) на психичната дейност. Разглеждат се 4 типа темперамент: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик

New cards
32

ФОРМИРАНЕ НА ХАРАКТЕР

Характерът се формира под въздействието на жизнените обстоятелства, т.е. той подлежи на възпитание в най-широк. Възпитанието, обучението, тренировките са средства за изграждане на необходимите волеви качества, за формиране интерес към дейността, на чувство за отговорност и целенасоченост на личността. Определени групи качества, необходими на човека-оператор също подлежат на формиране в процеса на професионално обучение и подготовка.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 34 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 37 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 104 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 392 people
Updated ... ago
5.0 Stars(6)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard129 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard136 terms
studied byStudied by 85 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)