Psychológia osobnosti

studied byStudied by 56 people
5.0(1)
get a hint
hint

Typy definícii osobnosti (Allport)

1 / 88

Tags and Description

89 Terms

1

Typy definícii osobnosti (Allport)

Biosociálna, biofyzická, súhrnná, integratívna

New cards
2

Základné prístupy

črtový, psychoanalytický, fenomenologický, učenie a kognitívne procesy, biologický

New cards
3

Na aké 3 otázky sa snažili odpovedať prístupy ?

Čo platí pre jedinca? Čo platí pre skupinu? Čo platí pre ľudstvo ?

New cards
4

Zakladatelia PSO

Cattel, Allport , Murray

New cards
5

4 základné znaky definicií osobnosti (Mikšík)

Individualita, vývinový proces, typické vzorce správania, hypotetická štruktúra

New cards
6

syntax teórie

sústava pravidiel pre systematickú interakciu medzi premisami a pojmami v nich umiestnenými

New cards
7

Heuristický vplyv teórie

Súhlas / nesúhlas s teóriou podnecuje ďalší výskum

New cards
8

Základné otázky teórií PSO (Pervin)

Čo sú základné vlastnosti osobnosti ?- aký je medzi nimi vzťah Ako sa stala osobnosť takou , aká je ?- prostredie/ výchova/ motivácia Prečo sa správame tak, ako sa správame ?- motivácia

New cards
9

Vplyvy na teórie PSO

Gestalt Klinické výskumy Experimentálna PS a teórie učenia Psychometrická tradícia

New cards
10

Boeree upozorňuje na aspekty, nad ktorými treba uvažovať, keď posudzujeme teóriu

Egocentrizmus, etnocentrizmus a dogmatizmus

New cards
11

Dimenzie teórií osobnosti (Hall, Lindzey)

Vedome vs. nevedomé procesy, proces učenia vs. výsledky učenia, abnormálna vs. normálne správanie, minulosť vs. prítomnosť,holistický vs. analytický vplyv, dedičnosť vs. prostredie, osoba vs. situácia, niekoľko motívov vs. množstvo motívov, účelové vs. mechanistické správanie

New cards
12

2 typy konzistencie (Mischel)

medzisituačná , longitudiálna

New cards
13

Kto prvý priniesol delenie na nomotetické a idiografické

Windelband

New cards
14

Jadrové charakteristiky osobnosti (Maddi)

Základné vnútorné znaky spoločné všetkým ľuďom Nemenné Celkové smerovanie, funkcia a zmysel života Sexualita, agresivita, sebaaktualizácia, sebatranscendencia

New cards
15

Periférne charakteristiky osobnosti

Konkrétne vlastnosti prejavujúce sa navonok Životný štýl

New cards
16

Kovariácia

Ktoré aspekty myslenia, cítenia a správania spolu súvisia

New cards
17

Korelácia

vzťahuje sa k periférnym charakteristikám, aby mohla byť spracovaná musí byť kvantifikovaná

New cards
18

Korelačné metódy

Dichtonómne charakteristiky Posudzovacia škála Faktorová analýza

New cards
19

3 zdroje údajov o osobnosti (Maddi)

Výpoveď o sebe , výpoveď od osoby, ktorá ju/jeho pozná, posúdenie osobnosti odborníkom

New cards
20

Vplyvy , ktoré môžu ovplyvniť hodnovernosť odpovedí pri výpovedi o sebe

sociálne žiaduce odpovede, vplyv obsahu, vplyv metódy, závislosť na experimentátorovi, vplyv skupiny, anonymita odpovedí, konečné výsledky

New cards
21

Zdroje dát

S- dáta, I- dáta, L- dáta, B -dáta

New cards
22

Druhy pozorovania

Introspekcia Extrospekcia- zúčastnená a nepriame pozorovanie obe môžu byť skryté a otvorené

New cards
23

Chyby pri zaznamenávaní výsledkov

Haló efekt, centrálna tendencia, tendencia miernosti / prísnosti, logické chyby

New cards
24

Druhy interview

Voľné, štrukturované a pološtrukturované

New cards
25

3 typy dotazníkov (Říčan)

anamnestický, záujmový, osobnostný

New cards
26

Kto bol propagátor testovania a aké sú druhy ?

Galton, testy schopností a testy výkonu

New cards
27

Aké sú dve základné vlastnosti testov ?

Validita a reliabilita

New cards
28

Aké sú podľa Galtona 2 všeobecné kvality na odlíšenie nadaných a nenadaných ľudí ?

Energia pracovať a senzitivita voči fyzikálnym podnetom

New cards
29

Kto zaviedol pojem IQ ?

Stern

New cards
30

Aké sú kritéria kvalitných IQ testov ?

štandardizácia, validita, objektivita, normy, reliabilita

New cards
31

princíp projekcie

Vloženie subjektívnej zložky do objektu

New cards
32

základné projektívne techniky + stručná charakteristika

Rorchachov test- 10 tabuliek s atramentovými škvrnami Tematický apercepčný test- Murray a Morganová 31 obrázkov predkladaných po 1O v 2 sedeniach (niektoré len pre ženy, niektoré len pre mužov) čierno-biele obrazky- osoby jasné scéna nerozlíšiteľná

New cards
33

Delenie projektívnych techník (Balcar)

asociačné, konštrukčné, expresívne, doplňovacie, zoraďovacie

New cards
34

Vnútorné biologické podmienky prechádzajú 4 stupňami vývoja (Cattel)

dedičné, genetické, vrodené a konštitučné

New cards
35

Biologické zdroje osobnosti

behaviorálna genetika a evolučná PS

New cards
36

Spoločná zdieľaná variancia

Pojem BG- nakoľko môžme povedať, že je genetika zdieľaná a vysvetľujúca v rámci danej charakteristiky

New cards
37

Typy genetickej variancie

Aditívna, dominantná, epistatická(interaktívna)

New cards
38

3 všeobecne prijímané tvrdenia BG

všetci sa vzájomne líšime:

 1. svojim prostredím

 2. svojou gen. inf.

 3. svojím správaním

New cards
39

TRadičné metódy BG

štúdie dvojčiat a adopcií

New cards
40

Predpoklady EP

všetci máme neurónové obvody na riešenie problémov tieto obvody sú špecializované vedomie je len vrchol ľadovca

New cards
41

Hlavné metódy popisovanie EP

Altruizmus, stratégie sexuálneho správania

New cards
42

Autori homeostatických (rovnovážnych teórií)

Fletcher a Freeman, Stagner

New cards
43

spôsoby interakcie genetiky a prostredia (Plomin)

pasívne prijímanie prostredia, vyvolané enviromentálne efekty, pretváranie prostredia

New cards
44

3 základné štruktúry vlastností osobnosti

motivácia, schopnosti , temeperament

New cards
45

štruktúra temepramentu (Balcar)

 1. celkové citové ladenia dušvných dejov

 2. celkové citové zameranie DD dnu alebo von

 3. vzrušivosť DD

 4. trvalosť DD

New cards
46

Psychologické chápanie temperamtu (Heymans a Wiersma)

emocionalita, aktivita/pasivita, primárne/ sekundárne funkcie

New cards
47

EAS typológia Bussa a Plomina

Emocionalita,aktivita, sociabilita

New cards
48

Autori pojmu Goodness of fit

Thomas a Chessová

New cards
49

Eysenckova PEN teória

extraverzia/introverzia stabilita/labilita psychoticizmus

New cards
50

genotypický základ extraverzie

miera kôrovej excitácie IN- výsoká EX - nízka

New cards
51

genotypický základ stability/lability

miera reaktibility autonómne NS IN- vysoká EX- nízka

New cards
52

Poruchy osobnosti (Eysenck)

Poruchy I. rádu- psychastenické neurózy Poruchy II. rádu- sklon k hysterickej neuróze a sociopatii

New cards
53

Cloningerova teória temperamentu

Novelty seeking, harm avoidance, reward depence a persistent

New cards
54

Humorálna typológia- Hippokrates a Galenos

podľa prevládajúcich štiav - flegmatik, melancholik, sangvinik a cholerik

New cards
55

Kretschmer- stavba tela + temepramentový typ

pyknická- cyklotým astenická- leptozómny atletická-viskózny

New cards
56

Scheldon typy

Endomorfia- viscerotónia Mezomorfia-somatotónia Ektomorfia-cerebrotónia

New cards
57

Typológia Junga

Endopsyché Ektopsyché- vnímanie, myslenie, cítenie a intuícia

New cards
58

Sprangerova typológia

teoretický, ekonomícký, estetický, religiózny, politický a sociálny typ

New cards
59

Delenie individuálnych dispozícií (Allport)

Kardinálne, centrálne a sekundárne

New cards
60

Delenie čŕt podľa Cattela

 1. z pohľadu popisu štruktúry

 • schopnosti

 • temperamentové črty

 • dynamické črty (postoj, erg, sentiment) 2.výskumného pohľadu -povrchové črty

 • základné zdrojové črty (konštitučné a utvárané okolím)

New cards
61

3 druhy osobnostného učenia Cattel

asociácie, inštrumentálne, integračné

New cards
62

3 druhy údajov (Cattel)

L- dáta, Q- dáta, OT dáta

New cards
63

Syntalita

= osobnosť skupiny

New cards
64

výskumné techniky Cattel

R - technika, P - technika a Q technika

New cards
65

2 prístupy BIG 5

lexikálny a dispozičný

New cards
66

Predstavitelia lexikálneho prístupu

Hřebíčková, Goldberg DeRaad

New cards
67

4 fázy lexikálneho prístupu

 1. hrubé sito

 2. jemné sito

 3. predkladanie čŕt na posudzovanie seba a iných

 4. dáta spracované Faktrovou analýzou

New cards
68

Predstavitelia + metóda dispozičného prístupu

Costa a MCCrae, dotazník NEO-PI

New cards
69

Dimenzie trvalých aspektov osobnosti (Eysenck)

špecifická reakcia, habiruálna reakcia, črta, typ

New cards
70

3 hlavné funkcie sebaponímanie (pervin)

zmysel fenomenologickej skúsenosti jedinca, dôsledky pre náš kognitívny systém, organizácia a jednota ľudských prejavov

New cards
71

Bimodálna povaha sebauvedomenia (James)

JA činné (Knower-I)- riadi správanie, prežíva, myslí JA empirická (Known- Me/ Self)- reprezentuje hodnotenia, myšlienky, úvahy o sebe

New cards
72

Delenie empirického JA

 1. Uvedomované komponenty- duchovné, sociálne, materiálne JA

 2. Prežívanie hodnoty seba Konanie v záujme seba

New cards
73

Rôzne aspekty sebaponímania (Balcar)

Zobrazenie (som), hodnotenie (mám byť), moc (môžem uskutočniť), rola (mal by som), smerovanie (chcem byť)

New cards
74

Autor teórie zrkadlového ja

Cooley

New cards
75

Teória Rottera

external/internal locus of control

New cards
76

Symbolický interakcionizmus

Cooley a Mead- máme u seba kľúče k sebaobrazu druhého človeka prostredníctvom spätnej väzby

New cards
77

Medzikultúrne porovnanie self

Merkusová a Kitayama- Američania (mezávislé self)- Aziati (závislé self)

New cards
78

Vývin obrazu seba

Vnímanie seba 3 mes- 1,5 roka Uvedomovanie seba 21- 24 mes

New cards
79

Eriksonove štádium dôležité pre tvorbu identity

adolescencia 12-20 kríza- identita vs. konfúzia identity cnosť- vernosť "som to, čomu verím"

New cards
80

Utváranie identity podľa Marciu (kríza - záväzok)

 1. Dosiahnutá identita

 2. Predčasne riešená identita

 3. Rozptýlená identita

 4. Moratórium

New cards
81

Teória sociálnej identity (Tajnel a Turner)

personálna identita sociálna identita- sociálna sebakategorizácia, sociálna identifikácia, sociálne porovnávanie

New cards
82

Baumeister- sociálna podmienenosť identity

 1. Pripísaný komponent

 2. Jedna transformácia

 3. Kombinované kritériá

 4. Vybrané komponenty

 5. Nútený výber

New cards
83

Zuckermanov koncept hľadania vzruchu

vyhľadávanie dobrodružstva, vyhľadávanie zážitku, neinhibovanosť, náchylnosť k nude

New cards
84

Cattelove ponímanie inteligencie

fluidná a kryštalická inteligencia

New cards
85

Zložky osobnej pohody

Kognitívna a emocionálna

New cards
86

zdroje osobnej pohody

demografické a socioekonomické komponenty, sociálne vzťahy, diskrepácia (vs. zhoda) v očakávaní , osobnosť

New cards
87

Autor pojmu aktualizácie

humanista Rogers- tendencia k rastu

New cards
88

Pojem sociálny cit

= vedomie spolupatričnosti záujem o iných, ADLER

New cards
89

6 oblastí duševnej pohody (Ryff)

sebaaktualizácia/sebaprijatie vzťahy s druhými osobný rast kontrola prostredia autonómia zmysel života

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 409 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11701 people
Updated ... ago
4.8 Stars(46)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard177 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard138 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard82 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard163 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)