AP Q2

studied byStudied by 39 People
5.0(2)
get a hint
hint

produksiyon

1/37

Tags & Description

only for 9A/ miss hongoy's children that need therapy

Studying Progress

New cards
37
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
37 Terms
New cards

produksiyon

tumutukoy sa pagsasama-sama ng mga input o salik upang makabuo ng produkto

New cards
New cards

salik ng produksiyon

It ang mga input na ginagamit sa paggawa ng produkto at serbisyo

New cards
New cards

LUPA

tumutukoy ang - sa ibabaw ng lupa at lahat na yamang narito. Sakop nito ang mga lupang pinatayuan ng pagawaan, tulay at daan, gayundin ang mga yamang mineral, yamang-tubig, at yamang-gubat.

New cards
New cards

Upa

ang tawag sa kita ng lupa

New cards
New cards

LAKAS-PAGGAWA

tumutukoy naman lakas ______ paggawa sa panahon at lakas na ginugugol sa proseso ng paggawa ng produkto.Itinuturing ng ilan ang lakas-paggawa bilang pinakamahalaga sa mga salik ng produksiyon.

New cards
New cards

Sahod

ng tawag sa kita ng lakas-paggawa.

New cards
New cards

KAPITAL

ang tawag sa mga durable good na ginagamit sa pagprodyus ng bagong produkto. Kabilang dito ang mga makina, gusali, sasakyan, kalsada, at tulay.

New cards
New cards

Interes

tawag sa kita ng kapital

New cards
New cards

ENTREPRENEURSHIP

ito ay tumutukoy ito sa pag-oorganisa sa ibang pang salik ng produksiyon, pagpapasiya kaugnay ng negosyo, pagpapasimula ng mga bagong proseso, at pananagot sa kalalabasan ng mga pasiya. Ginagampanan ng entreprenyur ang tungkuling ito sa produksiyon.

New cards
New cards

MGA KATANGIAN NG ISANG ENTREPRENYUR

Kahandaang magpakilala ng inobasyon.​

kakayahang suriin at bigyang-kahulugan ang iba't - ibang pangyayari at hudyat mula sa pamilihan at kahandaang magpasiya batay rito.​

Kahandaang batain ang resulta ng kaniyang mga pasiya sa negosyo.​

Husay sa pag-oorganisa sa ibang mga salik ng produksiyon.​

Tiwala sa sarili at ganap na commitment. ​

New cards
New cards

Production function

ito ay ang ugnayan ng dami ng input (salik ng produksiyon) at dami ng output. Inilalahad nito ang pinakamataas na antas ng produksiyon o dami ng output sa takdang dami ng salik ng produksiyon. ​

New cards
New cards

tatlong mahalagang konsepto sa production function

tatlong mahalagang konsepto:

Total product​

Marginal product​

Average Product​

New cards
New cards

Total product

ito ay kabuuang dami ng output na magagawa gamit ang laang input.

New cards
New cards

Marginal product

ito ay isang partikular na input na tumutukoy sa karagdagang output na mapoprodyus sa bawat karagdagang yunit ng gayong input.​

New cards
New cards

Average product

ito ay tumutukoy sa dami ng output para sa bawat yunit ng input

New cards
New cards

Law of diminishing returns o ceteris paribus

ito ay tumutukoy sa bawat karagdagang yunit ng input ay nagbibigay ng papaunting marginal product. Ibig sabihin ito ay hindi nagbabago ang ibang mga salik, ang karagdagang output mula sa bawat karagdagang yunit ng isang input ay bababa nang bababa habang nagdaragdag ng gayong salik.​

New cards
New cards

Short run

ang panahon kung kailan maaaring baguhin ng bahay-kalakal ang produksiyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga variable input, ngunit hindi ang fixed input.​

New cards
New cards

Variable Input

Lakas-paggawa at mga hilaw na sangkap​

New cards
New cards

Fixed Input

Paggawaan at makinarya​

New cards
New cards

Long run

ay tumutukoy naman sa sapat na panahon kung saan maaring madagdagan ang variable input maging ang mga fixed input.​

New cards
New cards

RETURNS TO SCALE​

Ito ay isang kaisipang na kung daragdagan ang lahat ng salik ng produksiyon at hindi ang iisang salik lamang ay magkakaroon din ng kaukulang pagbabago sa produksiyon.​

New cards
New cards

Production function + Returns to scale = 3 posibilidad:

Constant returns to scale​

Increasing returns to scale​

Decreasing returns to scale

New cards
New cards

Constant returns to scale

palagay na sa sinusuri nating pagawaan ay dinoble ang lahat ng input. Kapag katulad ng pagtaas ng input ang pagtaas ng output. Halimbawa makikita ito sa pagdoble ng total product.​

New cards
New cards

Decreasing returns to scale

Kapag mas mababa kaysa pagtaas ng input ang pagtaas ng output. Halimbawa, makikita ito sa pagtaas ngunit hindi pag-abot sa doble ng total input.​

New cards
New cards

Increasing returns to scale

Samantala, kapag mas mataas naman kaysa pagtaas ng input ang pagtaas ng output. Halimbawa, makikita ito sa pagtaas ng total product nang higit sa doble.​

New cards
New cards

COST OF PRODUCTION​

to ay ang kabuuang gastos ng mg materyales na gagamitin para sa produksiyon. Kabilang na dito ang hilaw na materyales, bayad sa upa, sahod, at interes.​

New cards
New cards

2 Uri ng Total Cost

Fixed cost at Variable cost

New cards
New cards

Fixed Cost

ito ang tawag sa mga gastusing hindi nagbabago kahit pa magbago ang dami ng output.​

New cards
New cards

Variable Cost

ito ang tawag sa mga gastusing nagbabago kapag nagbago ang dami ng ouput

New cards
New cards

Tubo

ang tawag sa kita ng entreprenyur.

New cards
New cards

LAW OF DEMAND​

ang inverse o magkasalungat na ugnayan sa pagitan ng presyo ng isang produkto at ang quantity demanded. tumataas ag presyo ng isang produkto, karaniwan ang dami ng gayong produkto na nais bilhin ng mga mamimili at bumababa.

New cards
New cards

Income Effect

liliit ang halaga ng kita ng mamimili dahil tumaas ang presyo ng isa sa mga pangangailangan niya

New cards
New cards

Substitution Effect

magiging mas kaaya-aya ang ibang pangangailangan ng isang mamimili kung ihahambing sa produktong tumaas ang presyo.

New cards
New cards

DEMAND SCHEDULE​

Ito ay isang talahanayang nagpapakita sa dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang bilhin ngmga mamimili sa iba't ibang presyo.

New cards
New cards

y - axis

presyo

New cards
New cards

x-axis

quantity demanded/supply

New cards
New cards

LAW OF SUPPLY​

ang direct o positibong ugnayan sa pagitan ng presyo ng isang produkto at quantity supplied nito. Ayon dito, ceteris paribus, karaniwang tumataas ang quantity supplied ng isang produkto kapag tumataas ang presyo nito. Bumababa naman ang quantity supplied ng isang produkto kapag ang presyo nito ay bumababa rin.​

New cards