Prov ekologi och miljö

studied byStudied by 141 people
5.0(5)
get a hint
hint

Vad som menas med begreppet “Hållbar utveckling?

1 / 29

Tags and Description

30 Terms

1

Vad som menas med begreppet “Hållbar utveckling?

"En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter till att tillfredsställa sina behov”. Detta betyder att vi ska utveckla samhället utan att förstöra för de kommande generationerna.

New cards
2

Nämn de tre olika dimensioner av “hållbar utveckling”

sociala, ekologiska och ekonomiska.

New cards
3

Vad menas med ekologisk hållbarhet?

Se till att jorden inte förstörs, ta hand om ekosystem och se till att de kan försörja oss med ekosystemtjänster.

New cards
4

Vad menas med social hållbarhet?

Den handlar om människans sociala tillställningar, rättigheter och levnadsvillkor. Hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa ska inte påverkas negativt.

New cards
5

Vad menas med ekonomisk hållbarhet?

Ekonomi ska inte påverka de andra dimensionerna. Fattigdomen ska minska.

New cards
6

Vilka typer av djur/organismer finns i ett ekosystem?

Producenter, konsumenter och nedbrytare

New cards
7

Vad menas med biologisk mångfald/biodiversitet?

Många olika ekosystem, olika arter samt en stor genetisk variation inom medlemmar av samma art

New cards
8

Ge fem exempel på hur ett ekosystem kan förlora sin biologiska mångfald

Olika hot som klimatförändringar, utsläpp, utfiskning, skogsavverkning, bekämpningsmedel med mera påverkar djur och växtlivet i ekosystemen.

New cards
9

Hur kan vi öka ett områdes biologiska mångfald? Ge fem förslag

Plantera växter och träd, sätta upp insektshotell, fågelholkar, kompostera mer, låta gräset växa istället för att klippa det.

New cards
10

Hur definieras ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster som ekosystemen ger oss, vilka bidrar till människans välfärd och livskvalitet.

New cards
11

Ge fem exempel på ekosystemtjänster

Växter som renar luften, pollinering, råvaror, energi och vatten.

New cards
12

Ge exempel på en produkt som kostar stora mängder av “virtuellt vatten”.

Nötkött - 15 400 liter vatten.

New cards
13

Hur kan man minska ditt förbruk av virtuellt vatten?

Äta vegetariskt, köpa kläder och produkter second-hand, stänga av kranen/duschen när man inte använder den aktivt, åka kommunalt.

New cards
14

Vad är det ekologiska fotavtrycket?

Det är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar. Det är den areal av förnyelsebara resurser som behövs för att försörja en människa eller ett land.

New cards
15

Varför vill man beräkna det ekologiska fotavtrycket?

Genom att beräkna det ekologiska fotavtrycket kan man se sin påverkan på jorden och dess resurser, och därefter arbeta mot att hitta en lösning för att minska avtrycket (genom att exempelvis minska på konsumtionen och leva ett mer hållbart liv ekologiskt sett). Med hjälp av det kan man även se hur ett land bör gå tillväga för att erbjuda befolkningen bättre vägar till ett mindre avtryck, eftersom en del av avtrycket beror på samhället och inte bara individens konsumtion.

New cards
16

Hur mycket är 1 ha?

10 000 m².

New cards
17

1 ha är ungefär hur många fotbollsplaner?

2

New cards
18

Om man delar in all den odlingsbara jorden på jordklotet och andra resurskrävande områden med antalet invånare på jorden, hur stort är då det området, som varje enskilt person på jorden har till rådighet?

1,7 gha (globala hektar)

New cards
19

Vad är det genomsnittliga ekologiska fotavtrycket per person i Sverige och i världen?

I sverige är de ca 6,6 gha (globala hektar) per person. I världen är det ca 2,7 ha per person

New cards
20

Vad betyder det att det genomsnittliga fotavtrycket per person är så högt?

Vi använder alldeles för mycket resurser över vad jorden själv kan förmedla, vilket gör att vi tar slut på de resurser som finns och gör möjligheterna för kommande generationer att leva bra liv mycket svårare. Att vi använder så mycket resurser påverkar även klimatet och miljön i form av klimatförändringar, utsläpp, med mera.

New cards
21

Hur kan man sänka sitt ekologiska fotavtryck?

Äta vegetariskt, åka kommunalt, använda förnybar energi, föda mindre barn, skydda ekosystemen.

New cards
22

Ge exempel på områden med stor biologisk månfald

Regnskogen och havet

New cards
23

Ge exempel på områden med liten biologisk mångfald

En odlad åker och ett kalhygge

New cards
24

Förklara den naturliga växthuseffekten med egna ord

Solstrålning träffar jorden och den största delen passerar genom atmosfären och värmer upp jordytan. Den sänder sedan ut värmestrålning som stannar kvar vid jorden på grund av växthusgaserna.

New cards
25

Hur uppkommer den förstärkta växthuseffekten?

När mängden växthusgaser i atmosfären ökar stannar mer värme kvar på jorden, eftersom mindre kan ta sig ut genom växthusgaserna. Därmed blir växhuseffekten förstärkt, temperaturen stiger och jordens klimat förändras.

New cards
26

Nämn fem konsekvenser av växthuseffekten

Klimatändringar, temperaturen stiger, isen vid poalrna smälter, stormar och bränder. Klimatet blir varmare och mer oförutsägbart samt så stiger vattennivån vilket gör att vissa platser blir obeboeliga.

New cards
27

Nämn fyra viktiga växthusgaser

Koldioxid (CO2), metan (CH4), vattenånga (H2O) och lustgas/dikväveoxid (N20).

New cards
28

Varför är nötkreaturen (kor) mycket skadliga för klimatet?

De släpper ut en av av växthusgaserna, metan, när de rapar och pruttar.

New cards
29

Förklara vad permafrost är och varför det kan bli “en ond spiral” om permafrosten tinar.

Permafrost är mark som stundigt är frusen. I jorden som täcks av permafroster finns det stora mängder av växthusgasen metan. När temperaturen stiger på jorden tinar permafrosten vilket släpper ut metangaserna, vilket förstärker växhuseffekten.

New cards
30

Vad är virtuellt vatten?

Den vattenmängd som krävs för att producera en viss vara. Många varor som vi konsumerar i Sverige är producerade utomlands och produktionen har förbrukat mycket vatten i andra länder; vatten som är osynligt för oss.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 59 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 10850 people
Updated ... ago
4.9 Stars(51)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard39 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard52 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard128 terms
studied byStudied by 53 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 51 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)