knowt logo

DALOY NG EKONOMIYA AT IKALAWANG MODELO

MAKROEKONOMIKS

Ang pag-aaral o pagsusuri sa kabuuang galaw ng kalagayan ng ekonomiya. Ito ay isang pag-aaral sa kabuuang gawin at kaasalan ng pambansang kalagayang pang-ekonomiko.

PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA

Ang paikot na daloy ng ekonomiya ay denisenyo ng isang ekonimista sa katauhan ni Francois Quensay sa kaniyang aklat na Tableau Economique. Bilang batayan, ang kasalukuyang paikot na daloy ng ekonomiya ay naglalarawan ng mga interaksiyon sa mga mahahahagang sektor na kabilang sa isang market economy. Nakaangkla sa dalawang pangunahing gawain- ang produksiyon at pagkonsumo.

kalawang Modelo ng Paikot na Daloy ng Ekonomiya

Ang ikalawang modelo ay nagpapakita ng bahay-kalakal at sambahayan bilang pangunahing sektor ng paikot na daloy ng ekonomiya. Sa modelong ito ay magkaiba ang sambahayan at bahay- kalakal.

Dalawang Uri ng Pamilihan na makikita sa Ikalawang Modelo

  1. Ang pamilihan ng salik na produksyon o factor markets. Dito inilagak ng sambahayan ang mga salik ng produksiyon gaya ng kapital, lupa, paggawa at pagnenegosyo.

  2. Ang pamilihan ng tapos na produkto o commodity markets. Dito dinadala ang tapos na produkto at serbisyo mula sa bahay-kalakal para ibenta sa sambahayan.

     

Interdependence

Makikita sa modelong ito ang ugnayan ng sambahayan at bahay-kalakal kung saan sila ay magkaiba subalit kinakailangan nila ang isa’t isa.

JL

DALOY NG EKONOMIYA AT IKALAWANG MODELO

MAKROEKONOMIKS

Ang pag-aaral o pagsusuri sa kabuuang galaw ng kalagayan ng ekonomiya. Ito ay isang pag-aaral sa kabuuang gawin at kaasalan ng pambansang kalagayang pang-ekonomiko.

PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA

Ang paikot na daloy ng ekonomiya ay denisenyo ng isang ekonimista sa katauhan ni Francois Quensay sa kaniyang aklat na Tableau Economique. Bilang batayan, ang kasalukuyang paikot na daloy ng ekonomiya ay naglalarawan ng mga interaksiyon sa mga mahahahagang sektor na kabilang sa isang market economy. Nakaangkla sa dalawang pangunahing gawain- ang produksiyon at pagkonsumo.

kalawang Modelo ng Paikot na Daloy ng Ekonomiya

Ang ikalawang modelo ay nagpapakita ng bahay-kalakal at sambahayan bilang pangunahing sektor ng paikot na daloy ng ekonomiya. Sa modelong ito ay magkaiba ang sambahayan at bahay- kalakal.

Dalawang Uri ng Pamilihan na makikita sa Ikalawang Modelo

  1. Ang pamilihan ng salik na produksyon o factor markets. Dito inilagak ng sambahayan ang mga salik ng produksiyon gaya ng kapital, lupa, paggawa at pagnenegosyo.

  2. Ang pamilihan ng tapos na produkto o commodity markets. Dito dinadala ang tapos na produkto at serbisyo mula sa bahay-kalakal para ibenta sa sambahayan.

     

Interdependence

Makikita sa modelong ito ang ugnayan ng sambahayan at bahay-kalakal kung saan sila ay magkaiba subalit kinakailangan nila ang isa’t isa.