knowt logo

Thai Consonants

Listing of Consonants in Alphabetical Order

 • There are 44 consonant symbols in the Thai alphabet, which generate 21 start consonant sounds and 6 final consonant sounds when employed at the beginning and end of syllables, respectively.

 • There are 24 consonants of the lowest class, 9 consonants of the middle class, and 11 consonants of the highest class; the classes are significant for establishing the tone with which a syllable should be uttered.

 • Due to the fact that numerous consonants generate the same sound, each consonant has an acrophonic term that is commonly used to identify it.

Symbol

Thai

Transcription

Meaning

initial - / - final

Class

ก (g)

กอ ไก่

ggɔɔ-gài

chicken

g- / -k

mid

ข (kh)

ขอ ไข่

kɔ̌ɔ-kài

egg

kh- / -k

high

ฃ (kh)

ฃอ ขวด

kɔ̌ɔ-kùuat

bottle (no longer in use)

kh- / -k

high

ค (kh)

คอ ควาย

kɔɔ–kwaai

buffalo

kh- / -k

low

ฅ (kh)

ฅอ คน

kɔɔ-kon

person (no longer in use)

kh- / -k

low

ฆ (kh)

ฆอ ระฆัง

kɔɔ-rá-kang

bell

kh- / -k

low

ง (ng)

งอ งู

ngɔɔ-nguu

snake

ng - / -ng

low

จ (j)

จอ จาน

jɔɔ-jaan

plate

j- / -t

mid

ฉ (ch)

ฉอ ฉิ่ง

chɔ̌ɔ-chìng

cymbals

ch- / —

high

ช (ch)

ชอ ช้าง

chɔɔ-cháang

elephant

ch- / -t

low

ซ (s)

ซอ โซ่

sɔɔ-sôo

chain

s- / -s

low

ฌ (ch)

ฌอ เฌอ

chɔɔ-chəə

tree

ch- / -t

low

ญ (y)

ญอ หญิง

yɔɔ-yǐng

woman

y- / -n

low

ฎ (d)

ฎอ ชฎา

dɔɔ-chá-daa

headdress

d- / -t

low

ฏ (dt)

ฏอ ปฏัก

dtɔɔ-bpà-dtàk

goad

dt- / -t

low

ฐ (th)

ฐอ ฐาน

tɔ̌ɔ-tǎan

pedestal

th- / -t

high

ฑ (th)

ฑอ มณโฑ

tɔɔ-mon-too

Montho

th- / -t

low

ฒ (th)

ฒอ ผู้เฒ่า

tɔɔ-pûu-tâo

elder

th- / -t

low

ณ (n)

ณอ เณร

nɔɔ-neen

buddhist monk

n- / -n

low

ด (d)

ดอ เด็ก

dɔɔ-dèk

child

d- / -t

mid

ต (dt)

ตอ เต่า

dtɔɔ-dtào

turtle

dt- / -t

mid

ถ (th)

ถอ ถุง

tɔ̌ɔ-tǔng

sack

th- / -t

high

ท (th)

ทอ ทหาร

tɔɔ-tá-hǎan

soldier

th- / -t

low

ธ (th)

ธอ ธง

tɔɔ-tong

flag

th- / -t

low

น (n)

นอ หนู

nɔɔ-nǔu

mouse

n- / -n

low

บ (b)

บอ ใบไม้

bɔɔ-bai-mái

leaf

b- / -p

mid

ป (bp)

ปอ ปลา

bpɔɔ-bplaa

fish

bp- / -p

mid

ผ (ph)

ผอ ผึ้ง

pɔ̌ɔ–pʉ̂ng

bee

ph- / —

high

ฝ (f)

ฝอ ฝา

fɔ̌ɔ-fǎa

lid

f- / —

high

พ (ph)

พอ พาน

pɔɔ-paan

tray

ph- / -p

low

ฟ (f)

ฟอ ฟัน

fɔɔ-fan

teeth

f - / -p

low

ภ (ph)

ภอ สำเภา

pɔɔ-sǎm-pao

junk boat

ph- / -p

low

ม (m)

มอ ม้า

mɔɔ-máa

horse

m- / -m

low

ย (y)

ยอ ยักษ์

yɔɔ-yák

giant

y- / -[vowel]

low

ร (r)

รอ เรือ

rɔɔ-rʉʉa

boat

r- / -n

low

ล (l)

ลอ ลิง

lɔɔ-ling

monkey

l- / -n

low

ว (w)

วอ แหวน

wɔɔ-wɛ̌ɛn

ring

w- / -[vowel]

low

ศ (s)

ศอ ศาลา

sɔ̌ɔ-sǎa-laa

pavilion

s- / -t

high

ษ (s)

ษอ ฤๅษี

sɔ̌ɔ-rʉʉ-sǐi

hermit

s- / -t

high

ส (s)

สอ เสือ

sɔ̌ɔ-sʉ̌ʉa

tiger

s- / -t

high

ห (h)

หอ หีบ

hɔ̌ɔ-hìip

chest

h- / —

high

ฬ (l)

ฬอ จุฬา

lɔɔ-jù-laa

kite

l- / -n

low

อ (-)

ออ อ่าง

ɔɔ-àang

basin

-[vowel]

mid

ฮ (h)

ฮอ นกฮูก

hɔɔ-nók-hûuk

owl

h- / —

low

Initial Consonant Phones

 • There are twenty-one consonant sounds that can occur at the start of a syllable in Thai.

 • At syllable-initial position, any one of the forty-four Thai consonant graphemes may be applied.

 • According to their phonetic properties, the 21 sounds can be categorized as sonorant, plain, or aspirated.

21 Initial Consonant Sounds

Type

Sound

Low

Mid

High

Plain

g-

Plain

j-

Plain

d-

ด,ฎ

Plain

dt-

ฏ,ต

Plain

b-

Plain

bp-

Plain

-

Sonorant

ng-

Sonorant

n-

ณ,น

Sonorant

m-

Sonorant

y-

ญ,ย

Sonorant

r-

Sonorant

l-

ล,ฬ

Sonorant

w-

Aspirate

kh-

ค,ฅ,ฆ

ข,ฃ

Aspirate

ch-

ช,ฌ

Aspirate

th-

ฑ,ฒ,ท,ธ

ฐ,ถ

Aspirate

ph-

พ,ภ

Aspirate

f-

Aspirate

s-

ศ,ษ,ส

Aspirate

h-

6 Final Consonant Sounds

Type

Sound

Low

Mid

High

Dead

-k

ค,ฅ,ฆ

ข,ฃ

Dead

-p

พ,ฟ,ภ

บ,ป

Dead

-t

ช,ฌ,ฑ,ฒ,ท,ธ

จ,ฎ,ฏ,ด,ต

ฐ,ถ,ศ,ษ,ส

Live

-m

Live

-n

ญ,ณ,น,ร,ล,ฬ

Live

-g

MA

Thai Consonants

Listing of Consonants in Alphabetical Order

 • There are 44 consonant symbols in the Thai alphabet, which generate 21 start consonant sounds and 6 final consonant sounds when employed at the beginning and end of syllables, respectively.

 • There are 24 consonants of the lowest class, 9 consonants of the middle class, and 11 consonants of the highest class; the classes are significant for establishing the tone with which a syllable should be uttered.

 • Due to the fact that numerous consonants generate the same sound, each consonant has an acrophonic term that is commonly used to identify it.

Symbol

Thai

Transcription

Meaning

initial - / - final

Class

ก (g)

กอ ไก่

ggɔɔ-gài

chicken

g- / -k

mid

ข (kh)

ขอ ไข่

kɔ̌ɔ-kài

egg

kh- / -k

high

ฃ (kh)

ฃอ ขวด

kɔ̌ɔ-kùuat

bottle (no longer in use)

kh- / -k

high

ค (kh)

คอ ควาย

kɔɔ–kwaai

buffalo

kh- / -k

low

ฅ (kh)

ฅอ คน

kɔɔ-kon

person (no longer in use)

kh- / -k

low

ฆ (kh)

ฆอ ระฆัง

kɔɔ-rá-kang

bell

kh- / -k

low

ง (ng)

งอ งู

ngɔɔ-nguu

snake

ng - / -ng

low

จ (j)

จอ จาน

jɔɔ-jaan

plate

j- / -t

mid

ฉ (ch)

ฉอ ฉิ่ง

chɔ̌ɔ-chìng

cymbals

ch- / —

high

ช (ch)

ชอ ช้าง

chɔɔ-cháang

elephant

ch- / -t

low

ซ (s)

ซอ โซ่

sɔɔ-sôo

chain

s- / -s

low

ฌ (ch)

ฌอ เฌอ

chɔɔ-chəə

tree

ch- / -t

low

ญ (y)

ญอ หญิง

yɔɔ-yǐng

woman

y- / -n

low

ฎ (d)

ฎอ ชฎา

dɔɔ-chá-daa

headdress

d- / -t

low

ฏ (dt)

ฏอ ปฏัก

dtɔɔ-bpà-dtàk

goad

dt- / -t

low

ฐ (th)

ฐอ ฐาน

tɔ̌ɔ-tǎan

pedestal

th- / -t

high

ฑ (th)

ฑอ มณโฑ

tɔɔ-mon-too

Montho

th- / -t

low

ฒ (th)

ฒอ ผู้เฒ่า

tɔɔ-pûu-tâo

elder

th- / -t

low

ณ (n)

ณอ เณร

nɔɔ-neen

buddhist monk

n- / -n

low

ด (d)

ดอ เด็ก

dɔɔ-dèk

child

d- / -t

mid

ต (dt)

ตอ เต่า

dtɔɔ-dtào

turtle

dt- / -t

mid

ถ (th)

ถอ ถุง

tɔ̌ɔ-tǔng

sack

th- / -t

high

ท (th)

ทอ ทหาร

tɔɔ-tá-hǎan

soldier

th- / -t

low

ธ (th)

ธอ ธง

tɔɔ-tong

flag

th- / -t

low

น (n)

นอ หนู

nɔɔ-nǔu

mouse

n- / -n

low

บ (b)

บอ ใบไม้

bɔɔ-bai-mái

leaf

b- / -p

mid

ป (bp)

ปอ ปลา

bpɔɔ-bplaa

fish

bp- / -p

mid

ผ (ph)

ผอ ผึ้ง

pɔ̌ɔ–pʉ̂ng

bee

ph- / —

high

ฝ (f)

ฝอ ฝา

fɔ̌ɔ-fǎa

lid

f- / —

high

พ (ph)

พอ พาน

pɔɔ-paan

tray

ph- / -p

low

ฟ (f)

ฟอ ฟัน

fɔɔ-fan

teeth

f - / -p

low

ภ (ph)

ภอ สำเภา

pɔɔ-sǎm-pao

junk boat

ph- / -p

low

ม (m)

มอ ม้า

mɔɔ-máa

horse

m- / -m

low

ย (y)

ยอ ยักษ์

yɔɔ-yák

giant

y- / -[vowel]

low

ร (r)

รอ เรือ

rɔɔ-rʉʉa

boat

r- / -n

low

ล (l)

ลอ ลิง

lɔɔ-ling

monkey

l- / -n

low

ว (w)

วอ แหวน

wɔɔ-wɛ̌ɛn

ring

w- / -[vowel]

low

ศ (s)

ศอ ศาลา

sɔ̌ɔ-sǎa-laa

pavilion

s- / -t

high

ษ (s)

ษอ ฤๅษี

sɔ̌ɔ-rʉʉ-sǐi

hermit

s- / -t

high

ส (s)

สอ เสือ

sɔ̌ɔ-sʉ̌ʉa

tiger

s- / -t

high

ห (h)

หอ หีบ

hɔ̌ɔ-hìip

chest

h- / —

high

ฬ (l)

ฬอ จุฬา

lɔɔ-jù-laa

kite

l- / -n

low

อ (-)

ออ อ่าง

ɔɔ-àang

basin

-[vowel]

mid

ฮ (h)

ฮอ นกฮูก

hɔɔ-nók-hûuk

owl

h- / —

low

Initial Consonant Phones

 • There are twenty-one consonant sounds that can occur at the start of a syllable in Thai.

 • At syllable-initial position, any one of the forty-four Thai consonant graphemes may be applied.

 • According to their phonetic properties, the 21 sounds can be categorized as sonorant, plain, or aspirated.

21 Initial Consonant Sounds

Type

Sound

Low

Mid

High

Plain

g-

Plain

j-

Plain

d-

ด,ฎ

Plain

dt-

ฏ,ต

Plain

b-

Plain

bp-

Plain

-

Sonorant

ng-

Sonorant

n-

ณ,น

Sonorant

m-

Sonorant

y-

ญ,ย

Sonorant

r-

Sonorant

l-

ล,ฬ

Sonorant

w-

Aspirate

kh-

ค,ฅ,ฆ

ข,ฃ

Aspirate

ch-

ช,ฌ

Aspirate

th-

ฑ,ฒ,ท,ธ

ฐ,ถ

Aspirate

ph-

พ,ภ

Aspirate

f-

Aspirate

s-

ศ,ษ,ส

Aspirate

h-

6 Final Consonant Sounds

Type

Sound

Low

Mid

High

Dead

-k

ค,ฅ,ฆ

ข,ฃ

Dead

-p

พ,ฟ,ภ

บ,ป

Dead

-t

ช,ฌ,ฑ,ฒ,ท,ธ

จ,ฎ,ฏ,ด,ต

ฐ,ถ,ศ,ษ,ส

Live

-m

Live

-n

ญ,ณ,น,ร,ล,ฬ

Live

-g