knowt logo

Begrepp från föreläsningar marknadsföring

Begrepp:

Marknadsföringskoncept:

-Produktionskoncept

När industrialiseringen började

-Produktkoncept

Skifta fokus från en effektiv produktion till vad det är för produkter som produceras här och hur man ska utveckla den produkten.

-Säljkoncept

Började utbildningar om försäljningen.

-Marknadsföringskoncept

Man breddade. En strategiskt fråga. Ha koll på sina konkurrenter och känna sin marknad

-Samhällsorienterat marknadsföringskoncept

Det handlar fortfarande om de grundläggande bitarna men att företagen måste ta ansvar. Vara samhällsorienterade. Vad organisation orsakar t ex klimatavtryck

Marknadsföring enligt AMA: Enligt denna handlar marknadsföring om värdeskapande och hur aktiviteter och processer kan skapa värde för olika aktörer (tex prissättning, hur man presenterar produkten, design och INTE bara marknadskommunikation dvs annonsering och reklam.

Kundvärde: Kundens uppfattning av skillnaden mellan de fördelar och kostnader som ett erbjudande ger jämfört med konkurrenternas erbjudande

Konkurrensfördelar: Centralt begrepp inom marknadsföring, varför detta specifika företag? Stort värdeskapande = fler konkurrensfördelar.

Corporate social responsibility (csr)- Handlar organisationens sociala, etiska och miljömässiga ansvar. Handlar ofta om policys, kontrollsystem, krav på underleverantörer.

Hållbar utveckling-Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose.

Ekonomisk hållbarhet- Rättvist fördelad över världen.

Miljömässig eller ekologisk hållbarhet- Att inte förstöra miljön, överförbruka resurser

Social hållbarhet- Främja och skapa starka samhällen där människor är inkluderade. Vettiga arbetsförhållanden

Mjuk tolkning av hållbarhet - Man accepterar en viss grad av miljöpåverkan för t.ex Mjölkpaket men noll klimatavtryck.

Hårdtolkning av hållbarhet- Zero waste shopping

Företagets sätt att se på hållbarhet:

Defensiv approach: krav på hållbarhet för skadar företag. Hållbarhet angår inte företaget utan bör motarbetas

Reaktiv approch: Krav på hållbarhet ignoreras tills tvingande strukturer finns på plats. Operativ snarare än en strategisk fråga.

Proaktiv approch: Krav på ökad hållbarhet är rimliga och görs till en del av företagets verksamhet. Hållbarhet är en strategiskfråga. Gör det till en del av företaget.

Hållbar marknadsföring- Skapar eller levererar värde men ser till att man inte förbrukar naturresurser.

Omvärldsanalys: Omvärlden är föränderlig och rör sig hela tiden och går mycket snabbt. Förändring är hot och möjlighet vilket kan bli sämre för vissa och bättre för olika aktörer.

Defensiv approach - krav på hållbarhet skadar företaget, det angår inte företaget utan bör alltid motarbetas.

Reaktiv approach - krav på hållbarhet ignoreras tills tvingande strukturer finns, blir en operativ.

snarare än en strategisk fråga

Proaktiv approach - krav på hållbarhet är rimligt och blir en del av verksamheten, blir en strategisk fråga.

SWOT modellen: Strength: Vad är vår styrka, Weakness: Vad är vår svaghet, Opportunities: Vad har vi för förutsättningar, Threats: Andra producerar billigare m.m.

Makromiljö: Globala och det som är svårt att påverka t.ex demogrifi, hälsa, ekonomisk omvärld, livsstilar och värderingar.

Mikromiljö: Företaget och dess närhet som de kan påverka. T.ex kunder, marknadskanaler, konkurrenter, investerare m.m.

Marknadskommunikation: Sättet ett företag kommunicerar med sina kunder (sin marknad) tex annonsering, sponsring osv.

Marknadsundersökningar: Samla in information, analysera , rapportera uppåt och ta beslut. Man måste ha hela kedjan.

Industriell marknadsföring- Allt som inte säljs till slut konsument. Användare, inköpare, beslutsfattare, samarbete, långsiktiga relationer- inte bara pris.

STP processen: Segmentering, Targeting och positionering

Segmentering: Något mindre, bryta ner. Geografiska nivåer variabler( jobbar med olika världsdelar) ålder, kön och generation, ekonomiska, utbildningsnivåer, Politik, livsstil/ personligheter, produkt användning, Medieanvändning.

Targeting: Välja vilket/ vilka segment man ska satsa på. Hitta det andra företag har missat. Nisch marknadsföring. Svårt att konkurrera med stora företag men man kan rikta in sig på ngt specifikt som större företag inte bryr sig om.

Positionering: (unik) Position på marknaden (hur man ligger till ibland konkurrenterna.) Positionerings karta. Differentiering: Försöka hitta unika kundfördelar.

Profilera eller varumärke: Vad attraherar kunderna/ segmenten vi valt, Rationella och emotionella (exempel snygg annons) skäl.

USP (konkurrensföedelar) : unique, selling, points

Konkurrentanalys- lika(cola eller pepsi), diffusa(kläder eller möbler)

Kärnprodukt: Grundläggande fördelar/funktioner

Verklig produkt: Grundläggande fördelar/funktioner. Tillkommer kvalitet, design, varumärke och förpackning. (pris plus)

Utökad produkt: Grundläggande fördelar/funktioner fördelar/funktioner tillkommer kvalitet, design, varumärke och förpackning. (pris plus) och tilläggsservice.

Substitutprodukt: Inte alltid det uppenbara konkurrentprodukter. Buss ist för flyg

Dagligvaror: mjölk, toapapper m.m

Kapitalvaror: Större systemanläggningar, telefon, kylskåp m.m

Specialprodukter: Utrustning för sportdykning, ovanliga saker som ej finns i varje stad.

Icke eftersökta produkter: Man får leta upp (begravningstjänster, energiavtal,mäklartjänster)

Produktlivscykeln: Det går runt.

Faser:

Produktutvecklingsfas: Kostnader och inga intäkter. ( nya mindre företag)

Introduktionsstadier: Har något färdigt och ska ut på marknaden. Få konkurrenter och kan ta höga priser. Första elbilen, första covid vaccin

Tillväxtstadiet: Ser konkurrenterna. Kommer med ny design men billigare.

Mognadsstadiet: Överproduktion och prispress

Nedgångsfas: Många lämnar

Produktlinje: Likartadeprodukter t.ex dammsugare Billigare

Produktmix:

Priselasticitet- Mindre priskänsligt. När ngt är unikt, exklusivt eller högkvalitativt.

Kostnadsbaserad prissättning:

Konkurrentbaserad prissättning:

Värdebaserad prissättning:

Marknadsskumning: högt pris i början

Marknadspenetrering: Lågt pris för att ta sig in på marknaden.

Produktportfölj: Buffe (ingen orkar äta så mycket), kryssningsresor

Pris strategier:

Rabatter: 3 för 2 m.m. Köper saker man egentligen inte behöver.

Segmenterad prissättning: Olika gruppers betalnings vilja.

3 C prissättning:

1. Cost - bygger på kalkyler av produktkostnader

2. Competitor - konkurrenternas pris avgör vilket pris man sätter

3. Customer - utgår från kundens betalningsvilja

Psykologisk prissättning: Dyrt känns bättre

Säljstödjande: Prova på veckor

Geografisk prissättning: Vart det t.ex hotellet ligger.

Dynamisk prissättning: Kopplat till råvaror. Säsonger för olika varor

Marknadskanaler: Butik, ehandel, mellanhand m.m. Mer produkter än efterfrågan- viktigt var det säljs, varumärket

Varumärkes samhälle: varumärken är en naturlig del av vardagslivet och vårt sätt att konsumera.

Starka varumärken: Hög och stabil efterfrågan.

Varumärkesstrategi: Varumärketsidentitet,Varumärkesplattform,Varumärketspositionering, Co- branding, Varumärkesutvidgning

Varumärketsidentitet: Hårdvara- enhetligt och genomarbetat fysiskt varumärkesuttryck (tex lokaler, skyltar, broschyrer, produktexponering) och Mjukvara- Personalens bemötande, organisationskultur.

Varumärkesplattform: Ett internt verktyg som sprids i en organisation för att förmedla varumärkets kärnvärden, position, differentiering och långsiktiga ambition på marknaden.

Varumärketspositionering: Knyta värden och egenskaper till ett varumärke som gör att det får en viss position i relation till andra varumärken t.ex willys som lågpris.

Co- branding: Två eller flera etablerade varumärken från olika företag eller koncerner samexponeras på en produkt eller erbjudande. Apple och nike.

Varumärkesutvidgning: Existerande varumärke används för modifierade nya produktkategorier.

Linjeutvidning- Nya former, färger, storlekar, ingredienser.

Gräsrotsdriven kommunikation: Utvärderingssjter, webbplatser med användarbetyg, nätforum och sociala medier. Sånt inte organisationen styr.

Marknadskommunikationsmix: Hur man väljer att utforma sin kommunikation. T.ex Säljstöd (dirrekt försäljning), Personligförsäljning (telefonförsäljning), PR ( influencers), Direktmarknadsföring ( reklam hem i brevlådan /mejl)

Hållbara 3 C - Clarity, Credibility, Comparability

EMV - egna märkes varor, exempelvis ica basic

De 4-pna (marknadsföringsmixen) - pris, produkt, plats, påverkan

Serviceescape: Används för att lyfta möjligheterna för att använda service miljön för att påverka kundens beteende. Ramar in konsumenternas och anställdas praktiker(förmåga att utföra något)

Service landscapers dimensioner:

Fysiska dimensioner- Rummets utformning designas för att leda kunden - hur går det att röra sig, vilka praktiker är möjliga.

Sociala dimensioner- Anställda- Fyller en social funktion och hjälpte konsumenterna som ibland skapar relation mellan kund och anställda. Kunder- “third places” - butiker, varuhus, caféer är exempel på var folk samlas frivilligt utanför hemmet och arbetsplatsen. Emotioner- konsumenter påverkas av personalens, andra kunders och ev. Sällskaps känslor.

Symboliska dimensioner: Skyltar, symboler, skapar reaktioner och använder sig av material som har kollektivt värde.

Omnikanal: Erbjuder en mängd olika sätt för kunden att få sin produkt levererad t.ex beställa paketet till affären, paketbox etc.

Köpbeetende: Människors konsumtion utgörs av val som formas av psykologiska/ mentala strukturer. Studier av t ex attityder, värderingar

Konsumtionskultur: Idag väl förankrat perspektiv inom marknadsföringsämnet. Bygger på teori och metoder från sociologi och antropologi. Människors konsumtion formas genom socialt samspel. Studier på identitet ,livsstil, community och praktik.

Faktorer som påverkar köpbeteende:

 • Kulturella faktorer: Kultur ( formas av familj, intutitioner som skola på samhällsnivå), Subkultur ( grupp av individer som har ett gemensamt värdesystem) Anhängare av vissa sporter, musik m.m, Socialgruppstillhörighet ( yrke, inkomst, utbildning, utbildningsnivå, socioekonomisk standard)

Sociala faktorer: sociala grupper och referensgrupper ( tex communitys) t ex internet communitys, Familj, Sociala roller och status (i t ex familjeliv och yrkesliv) Den rollen man har i t ex sitt yrkes liv advokat med kläder.

Personliga faktorer: ålder och position i livscykeln, yrke,Inkomst, Livsstil, Personlighet och självbild

Psykologiska faktorer: Motivation, Perception, Lärande, Övertygelse och attityder

Kontextuella faktorer: Vart vi bor och konsumerar, Teknik, material och andra omständigheter som omger konsumtion

Lågengagemangsprodukter: Köp som sker ofta, Låg kostnad, Liten risk,Vanebaseraed köpbeteetende, Variationssökande köpbeteende

Högengagemangsprodukter: Mer komplex process (man tar reda på information innan köpet): Köp som sker mer sällan, Höga kostnader,Stor risk (hus, bil etc)

Köpprocessens fem steg: Kundresa ( en process innan ett köp)

Behovsupptäckt - informationssökning - utvärdering av alternativ - Köpbesslut - efterköpsbeteende

Från köpbeteende till konsumtion:

Konsumtion: 3 A:s and 3 D:s

 • Acquisition, appropriation, appreciation hur vi värderar
 • Devaluation, divestment, disposal hur vi slutar värdera

Big data: Egen kunddata

Canvasmodellen (gröna duken)- Affärsmodellen med hållbarhet som utgångspunkt och tar hänsyn till värde som skapas för konsumenter MEN också för samhället och dess intressenter. Det är ett verktyg att skapa affärsmodeller på ett förenklat sätt. Utgörs av 9 punkter varav 3 är marknadsrelaterade och 3 kostnadsorienterade.

Kritik: Konkurrens och hållbarhet bör betonas mer i canvasmodellen→ för stort fokus på intäkter och kostnader=inte hänsyn till konkurrens och hållbarhet→ verksamhet inte mer kundorienterad och konkurrenskraftig.

Marknadsföringsprocessen (4 steg):

 1. Omvärldsanalys= analysera omvärlden för att hitta affärsmöjligheter och förstå kunders önskningar och behov för att skapa kundvärde. För att konkurrera måste ha koll på omvärlden och omvärlden delas in i mikro och makro →

-mikromiljö= denna syn på omvärlden innebär de som företaget vanligen är i kontakt med regelbundet. Det kan tex vara media, medarbetare, leverantörer, kunder, myndigheter osv.

-makromiljö= delas in i 6 dimensioner av omvärlden som företag måste hålla koll på för att hitta hot eller möjligheter till framgång.→

 1. Demografisk omvärld: Befolknings storlek, struktur osv analyseras. Kan vara kopplat till hälsa och vad som händer med befolkningen, yrke, ålder och inkomst.
 2. Ekonomisk omvärld: Konjunktur, kostnadslägen, inkomstfördelning (vad ligger kronan på)
 3. Kulturell omvärld: Institutioner och andra faktorer som påverkar ett samhälles värderingar och beteendemönster.
 4. Ekologisk omvärld: De faktorer som påverkar nuvarande och framtida ekologiska miljön.
 5. Politisk och social omvärld: (offentlig sektor), lagar, regler, skattesystem och andra poltiskt styrda begränsningar som företag måste ta hänsyn till. Innefattar också socialt ansvarstagande.
 6. Teknologisk omvärld: Tillgänglig teknologi och hur man kan omvandla den till affärsmöjligheter.

Marknadsanalys och köpbeteende: För att utveckla en marknadsstrategi behövs förståelse för hur marknaden fungerar→

 • systematiska metoder= inhämta, analysera hur företag agerar på en marknad.
 • marknadskänsla= förståelse för hur kunder tänker och vad de vill ha.

Företag utformar erbjudanden baserade på marknadsmixen → består av 4 delar: produkt (kap 8), prissättning (kap 9), marknadskanalar (kap 10), marknadskommunikation (kap 11).

Värdeerbjudande och kundrelationer: värdeerbjudande= svarar på frågan “varför ska jag köpa ditt varumärke och dina produkten istället för dina konkurrenters?”.

Konsumentgenerad marknadsföring: form av marknadsföring där konsumenter själva skapar och delar innehåll om varumärke/produkt på sociala medier, INFLUENCERS.

Nav: Andra- och tredjehandparter som mer och mer tar över förstahands försäljning genom digitalisering (momondo, booking, prisjakt)


EF

Begrepp från föreläsningar marknadsföring

Begrepp:

Marknadsföringskoncept:

-Produktionskoncept

När industrialiseringen började

-Produktkoncept

Skifta fokus från en effektiv produktion till vad det är för produkter som produceras här och hur man ska utveckla den produkten.

-Säljkoncept

Började utbildningar om försäljningen.

-Marknadsföringskoncept

Man breddade. En strategiskt fråga. Ha koll på sina konkurrenter och känna sin marknad

-Samhällsorienterat marknadsföringskoncept

Det handlar fortfarande om de grundläggande bitarna men att företagen måste ta ansvar. Vara samhällsorienterade. Vad organisation orsakar t ex klimatavtryck

Marknadsföring enligt AMA: Enligt denna handlar marknadsföring om värdeskapande och hur aktiviteter och processer kan skapa värde för olika aktörer (tex prissättning, hur man presenterar produkten, design och INTE bara marknadskommunikation dvs annonsering och reklam.

Kundvärde: Kundens uppfattning av skillnaden mellan de fördelar och kostnader som ett erbjudande ger jämfört med konkurrenternas erbjudande

Konkurrensfördelar: Centralt begrepp inom marknadsföring, varför detta specifika företag? Stort värdeskapande = fler konkurrensfördelar.

Corporate social responsibility (csr)- Handlar organisationens sociala, etiska och miljömässiga ansvar. Handlar ofta om policys, kontrollsystem, krav på underleverantörer.

Hållbar utveckling-Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose.

Ekonomisk hållbarhet- Rättvist fördelad över världen.

Miljömässig eller ekologisk hållbarhet- Att inte förstöra miljön, överförbruka resurser

Social hållbarhet- Främja och skapa starka samhällen där människor är inkluderade. Vettiga arbetsförhållanden

Mjuk tolkning av hållbarhet - Man accepterar en viss grad av miljöpåverkan för t.ex Mjölkpaket men noll klimatavtryck.

Hårdtolkning av hållbarhet- Zero waste shopping

Företagets sätt att se på hållbarhet:

Defensiv approach: krav på hållbarhet för skadar företag. Hållbarhet angår inte företaget utan bör motarbetas

Reaktiv approch: Krav på hållbarhet ignoreras tills tvingande strukturer finns på plats. Operativ snarare än en strategisk fråga.

Proaktiv approch: Krav på ökad hållbarhet är rimliga och görs till en del av företagets verksamhet. Hållbarhet är en strategiskfråga. Gör det till en del av företaget.

Hållbar marknadsföring- Skapar eller levererar värde men ser till att man inte förbrukar naturresurser.

Omvärldsanalys: Omvärlden är föränderlig och rör sig hela tiden och går mycket snabbt. Förändring är hot och möjlighet vilket kan bli sämre för vissa och bättre för olika aktörer.

Defensiv approach - krav på hållbarhet skadar företaget, det angår inte företaget utan bör alltid motarbetas.

Reaktiv approach - krav på hållbarhet ignoreras tills tvingande strukturer finns, blir en operativ.

snarare än en strategisk fråga

Proaktiv approach - krav på hållbarhet är rimligt och blir en del av verksamheten, blir en strategisk fråga.

SWOT modellen: Strength: Vad är vår styrka, Weakness: Vad är vår svaghet, Opportunities: Vad har vi för förutsättningar, Threats: Andra producerar billigare m.m.

Makromiljö: Globala och det som är svårt att påverka t.ex demogrifi, hälsa, ekonomisk omvärld, livsstilar och värderingar.

Mikromiljö: Företaget och dess närhet som de kan påverka. T.ex kunder, marknadskanaler, konkurrenter, investerare m.m.

Marknadskommunikation: Sättet ett företag kommunicerar med sina kunder (sin marknad) tex annonsering, sponsring osv.

Marknadsundersökningar: Samla in information, analysera , rapportera uppåt och ta beslut. Man måste ha hela kedjan.

Industriell marknadsföring- Allt som inte säljs till slut konsument. Användare, inköpare, beslutsfattare, samarbete, långsiktiga relationer- inte bara pris.

STP processen: Segmentering, Targeting och positionering

Segmentering: Något mindre, bryta ner. Geografiska nivåer variabler( jobbar med olika världsdelar) ålder, kön och generation, ekonomiska, utbildningsnivåer, Politik, livsstil/ personligheter, produkt användning, Medieanvändning.

Targeting: Välja vilket/ vilka segment man ska satsa på. Hitta det andra företag har missat. Nisch marknadsföring. Svårt att konkurrera med stora företag men man kan rikta in sig på ngt specifikt som större företag inte bryr sig om.

Positionering: (unik) Position på marknaden (hur man ligger till ibland konkurrenterna.) Positionerings karta. Differentiering: Försöka hitta unika kundfördelar.

Profilera eller varumärke: Vad attraherar kunderna/ segmenten vi valt, Rationella och emotionella (exempel snygg annons) skäl.

USP (konkurrensföedelar) : unique, selling, points

Konkurrentanalys- lika(cola eller pepsi), diffusa(kläder eller möbler)

Kärnprodukt: Grundläggande fördelar/funktioner

Verklig produkt: Grundläggande fördelar/funktioner. Tillkommer kvalitet, design, varumärke och förpackning. (pris plus)

Utökad produkt: Grundläggande fördelar/funktioner fördelar/funktioner tillkommer kvalitet, design, varumärke och förpackning. (pris plus) och tilläggsservice.

Substitutprodukt: Inte alltid det uppenbara konkurrentprodukter. Buss ist för flyg

Dagligvaror: mjölk, toapapper m.m

Kapitalvaror: Större systemanläggningar, telefon, kylskåp m.m

Specialprodukter: Utrustning för sportdykning, ovanliga saker som ej finns i varje stad.

Icke eftersökta produkter: Man får leta upp (begravningstjänster, energiavtal,mäklartjänster)

Produktlivscykeln: Det går runt.

Faser:

Produktutvecklingsfas: Kostnader och inga intäkter. ( nya mindre företag)

Introduktionsstadier: Har något färdigt och ska ut på marknaden. Få konkurrenter och kan ta höga priser. Första elbilen, första covid vaccin

Tillväxtstadiet: Ser konkurrenterna. Kommer med ny design men billigare.

Mognadsstadiet: Överproduktion och prispress

Nedgångsfas: Många lämnar

Produktlinje: Likartadeprodukter t.ex dammsugare Billigare

Produktmix:

Priselasticitet- Mindre priskänsligt. När ngt är unikt, exklusivt eller högkvalitativt.

Kostnadsbaserad prissättning:

Konkurrentbaserad prissättning:

Värdebaserad prissättning:

Marknadsskumning: högt pris i början

Marknadspenetrering: Lågt pris för att ta sig in på marknaden.

Produktportfölj: Buffe (ingen orkar äta så mycket), kryssningsresor

Pris strategier:

Rabatter: 3 för 2 m.m. Köper saker man egentligen inte behöver.

Segmenterad prissättning: Olika gruppers betalnings vilja.

3 C prissättning:

1. Cost - bygger på kalkyler av produktkostnader

2. Competitor - konkurrenternas pris avgör vilket pris man sätter

3. Customer - utgår från kundens betalningsvilja

Psykologisk prissättning: Dyrt känns bättre

Säljstödjande: Prova på veckor

Geografisk prissättning: Vart det t.ex hotellet ligger.

Dynamisk prissättning: Kopplat till råvaror. Säsonger för olika varor

Marknadskanaler: Butik, ehandel, mellanhand m.m. Mer produkter än efterfrågan- viktigt var det säljs, varumärket

Varumärkes samhälle: varumärken är en naturlig del av vardagslivet och vårt sätt att konsumera.

Starka varumärken: Hög och stabil efterfrågan.

Varumärkesstrategi: Varumärketsidentitet,Varumärkesplattform,Varumärketspositionering, Co- branding, Varumärkesutvidgning

Varumärketsidentitet: Hårdvara- enhetligt och genomarbetat fysiskt varumärkesuttryck (tex lokaler, skyltar, broschyrer, produktexponering) och Mjukvara- Personalens bemötande, organisationskultur.

Varumärkesplattform: Ett internt verktyg som sprids i en organisation för att förmedla varumärkets kärnvärden, position, differentiering och långsiktiga ambition på marknaden.

Varumärketspositionering: Knyta värden och egenskaper till ett varumärke som gör att det får en viss position i relation till andra varumärken t.ex willys som lågpris.

Co- branding: Två eller flera etablerade varumärken från olika företag eller koncerner samexponeras på en produkt eller erbjudande. Apple och nike.

Varumärkesutvidgning: Existerande varumärke används för modifierade nya produktkategorier.

Linjeutvidning- Nya former, färger, storlekar, ingredienser.

Gräsrotsdriven kommunikation: Utvärderingssjter, webbplatser med användarbetyg, nätforum och sociala medier. Sånt inte organisationen styr.

Marknadskommunikationsmix: Hur man väljer att utforma sin kommunikation. T.ex Säljstöd (dirrekt försäljning), Personligförsäljning (telefonförsäljning), PR ( influencers), Direktmarknadsföring ( reklam hem i brevlådan /mejl)

Hållbara 3 C - Clarity, Credibility, Comparability

EMV - egna märkes varor, exempelvis ica basic

De 4-pna (marknadsföringsmixen) - pris, produkt, plats, påverkan

Serviceescape: Används för att lyfta möjligheterna för att använda service miljön för att påverka kundens beteende. Ramar in konsumenternas och anställdas praktiker(förmåga att utföra något)

Service landscapers dimensioner:

Fysiska dimensioner- Rummets utformning designas för att leda kunden - hur går det att röra sig, vilka praktiker är möjliga.

Sociala dimensioner- Anställda- Fyller en social funktion och hjälpte konsumenterna som ibland skapar relation mellan kund och anställda. Kunder- “third places” - butiker, varuhus, caféer är exempel på var folk samlas frivilligt utanför hemmet och arbetsplatsen. Emotioner- konsumenter påverkas av personalens, andra kunders och ev. Sällskaps känslor.

Symboliska dimensioner: Skyltar, symboler, skapar reaktioner och använder sig av material som har kollektivt värde.

Omnikanal: Erbjuder en mängd olika sätt för kunden att få sin produkt levererad t.ex beställa paketet till affären, paketbox etc.

Köpbeetende: Människors konsumtion utgörs av val som formas av psykologiska/ mentala strukturer. Studier av t ex attityder, värderingar

Konsumtionskultur: Idag väl förankrat perspektiv inom marknadsföringsämnet. Bygger på teori och metoder från sociologi och antropologi. Människors konsumtion formas genom socialt samspel. Studier på identitet ,livsstil, community och praktik.

Faktorer som påverkar köpbeteende:

 • Kulturella faktorer: Kultur ( formas av familj, intutitioner som skola på samhällsnivå), Subkultur ( grupp av individer som har ett gemensamt värdesystem) Anhängare av vissa sporter, musik m.m, Socialgruppstillhörighet ( yrke, inkomst, utbildning, utbildningsnivå, socioekonomisk standard)

Sociala faktorer: sociala grupper och referensgrupper ( tex communitys) t ex internet communitys, Familj, Sociala roller och status (i t ex familjeliv och yrkesliv) Den rollen man har i t ex sitt yrkes liv advokat med kläder.

Personliga faktorer: ålder och position i livscykeln, yrke,Inkomst, Livsstil, Personlighet och självbild

Psykologiska faktorer: Motivation, Perception, Lärande, Övertygelse och attityder

Kontextuella faktorer: Vart vi bor och konsumerar, Teknik, material och andra omständigheter som omger konsumtion

Lågengagemangsprodukter: Köp som sker ofta, Låg kostnad, Liten risk,Vanebaseraed köpbeteetende, Variationssökande köpbeteende

Högengagemangsprodukter: Mer komplex process (man tar reda på information innan köpet): Köp som sker mer sällan, Höga kostnader,Stor risk (hus, bil etc)

Köpprocessens fem steg: Kundresa ( en process innan ett köp)

Behovsupptäckt - informationssökning - utvärdering av alternativ - Köpbesslut - efterköpsbeteende

Från köpbeteende till konsumtion:

Konsumtion: 3 A:s and 3 D:s

 • Acquisition, appropriation, appreciation hur vi värderar
 • Devaluation, divestment, disposal hur vi slutar värdera

Big data: Egen kunddata

Canvasmodellen (gröna duken)- Affärsmodellen med hållbarhet som utgångspunkt och tar hänsyn till värde som skapas för konsumenter MEN också för samhället och dess intressenter. Det är ett verktyg att skapa affärsmodeller på ett förenklat sätt. Utgörs av 9 punkter varav 3 är marknadsrelaterade och 3 kostnadsorienterade.

Kritik: Konkurrens och hållbarhet bör betonas mer i canvasmodellen→ för stort fokus på intäkter och kostnader=inte hänsyn till konkurrens och hållbarhet→ verksamhet inte mer kundorienterad och konkurrenskraftig.

Marknadsföringsprocessen (4 steg):

 1. Omvärldsanalys= analysera omvärlden för att hitta affärsmöjligheter och förstå kunders önskningar och behov för att skapa kundvärde. För att konkurrera måste ha koll på omvärlden och omvärlden delas in i mikro och makro →

-mikromiljö= denna syn på omvärlden innebär de som företaget vanligen är i kontakt med regelbundet. Det kan tex vara media, medarbetare, leverantörer, kunder, myndigheter osv.

-makromiljö= delas in i 6 dimensioner av omvärlden som företag måste hålla koll på för att hitta hot eller möjligheter till framgång.→

 1. Demografisk omvärld: Befolknings storlek, struktur osv analyseras. Kan vara kopplat till hälsa och vad som händer med befolkningen, yrke, ålder och inkomst.
 2. Ekonomisk omvärld: Konjunktur, kostnadslägen, inkomstfördelning (vad ligger kronan på)
 3. Kulturell omvärld: Institutioner och andra faktorer som påverkar ett samhälles värderingar och beteendemönster.
 4. Ekologisk omvärld: De faktorer som påverkar nuvarande och framtida ekologiska miljön.
 5. Politisk och social omvärld: (offentlig sektor), lagar, regler, skattesystem och andra poltiskt styrda begränsningar som företag måste ta hänsyn till. Innefattar också socialt ansvarstagande.
 6. Teknologisk omvärld: Tillgänglig teknologi och hur man kan omvandla den till affärsmöjligheter.

Marknadsanalys och köpbeteende: För att utveckla en marknadsstrategi behövs förståelse för hur marknaden fungerar→

 • systematiska metoder= inhämta, analysera hur företag agerar på en marknad.
 • marknadskänsla= förståelse för hur kunder tänker och vad de vill ha.

Företag utformar erbjudanden baserade på marknadsmixen → består av 4 delar: produkt (kap 8), prissättning (kap 9), marknadskanalar (kap 10), marknadskommunikation (kap 11).

Värdeerbjudande och kundrelationer: värdeerbjudande= svarar på frågan “varför ska jag köpa ditt varumärke och dina produkten istället för dina konkurrenters?”.

Konsumentgenerad marknadsföring: form av marknadsföring där konsumenter själva skapar och delar innehåll om varumärke/produkt på sociala medier, INFLUENCERS.

Nav: Andra- och tredjehandparter som mer och mer tar över förstahands försäljning genom digitalisering (momondo, booking, prisjakt)