knowt logo

Tin học đại cương - Excel

8 lỗi Excel phổ biến

 • #VALUE!

  • Lỗi giá trị

  • Khi sử dụng các công thức yêu cầu dạng số nhưng trong dữ liệu có khoảng trắng hoặc ký tự hoặc văn bản

 • #NAME?

  • Đánh sai tên công thức

  • Lỗi độ rộng

  • Cột không đủ rộng để hiển thị giá trị đã nhập

 • #DIV/0!

  • Lỗi chia giá trị cho 0

  • Khi người dùng yêu cầu Excel chia một công thức cho không hoặc một ô trống

 • #REF!

  • Lỗi sai vùng tham chiếu

  • Công thức tham chiếu đến ô không hợp lệ

  • Người dùng xóa một cột, ô, hàng trong bảng tính và tạo công thức với tên ô đã bị xóa

 • #NULL!

  • Lỗi dữ liệu rỗng

  • Khi không có sự kết nối tại các ô/ vùng dữ liệu trong công thức

  • Excel không hiểu mình đang muốn tính tổng A1+A3 hay vùng dữ liệu A1:A3

 • #N/A

  • Lỗi dữ liệu

  • Xuất hiện khi không tìm thấy dữ liệu mình đang đề cập đến công thức của mình (có thể mình đã xóa vùng dữ liệu đấy)

  • Thường xảy ra ở các hàm dò tim như VLOOKUP

 • #NUM!

  • Lỗi dữ liệu kiểu số

  • trong công thức yêu cầu dạng số, dữ liệu sử dụng không hợp lệ

  • =SQRT(-4) <SQRT tính căn bậc 2 yêu cầu số dương mà lại điền số âm vào thì sẽ hiện lỗi>

  • Cũng có thể xảy ra nếu giá trị số sử dụng quá nhỏ hoặc quá lớn

CN

Tin học đại cương - Excel

8 lỗi Excel phổ biến

 • #VALUE!

  • Lỗi giá trị

  • Khi sử dụng các công thức yêu cầu dạng số nhưng trong dữ liệu có khoảng trắng hoặc ký tự hoặc văn bản

 • #NAME?

  • Đánh sai tên công thức

  • Lỗi độ rộng

  • Cột không đủ rộng để hiển thị giá trị đã nhập

 • #DIV/0!

  • Lỗi chia giá trị cho 0

  • Khi người dùng yêu cầu Excel chia một công thức cho không hoặc một ô trống

 • #REF!

  • Lỗi sai vùng tham chiếu

  • Công thức tham chiếu đến ô không hợp lệ

  • Người dùng xóa một cột, ô, hàng trong bảng tính và tạo công thức với tên ô đã bị xóa

 • #NULL!

  • Lỗi dữ liệu rỗng

  • Khi không có sự kết nối tại các ô/ vùng dữ liệu trong công thức

  • Excel không hiểu mình đang muốn tính tổng A1+A3 hay vùng dữ liệu A1:A3

 • #N/A

  • Lỗi dữ liệu

  • Xuất hiện khi không tìm thấy dữ liệu mình đang đề cập đến công thức của mình (có thể mình đã xóa vùng dữ liệu đấy)

  • Thường xảy ra ở các hàm dò tim như VLOOKUP

 • #NUM!

  • Lỗi dữ liệu kiểu số

  • trong công thức yêu cầu dạng số, dữ liệu sử dụng không hợp lệ

  • =SQRT(-4) <SQRT tính căn bậc 2 yêu cầu số dương mà lại điền số âm vào thì sẽ hiện lỗi>

  • Cũng có thể xảy ra nếu giá trị số sử dụng quá nhỏ hoặc quá lớn