Thẻ ghi nhớ: Destination B2 unit 22 | Quizlet

studied byStudied by 1 Person
0.0(0)
Get a hint
hint

price

1/151

Tags & Description

Studying Progress

New cards
151
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
151 Terms
New cards

price

n. /prais/ giá

<p>n. /prais/ giá</p>
New cards
New cards

cost

n., v. /kɔst , kɒst/ giá, chi phí; trả giá, phải trả

<p>n., v. /kɔst , kɒst/ giá, chi phí; trả giá, phải trả</p>
New cards
New cards

change

n. sự thay đổi, tiền thối lại, tiền lẻ

<p>n. sự thay đổi, tiền thối lại, tiền lẻ</p>
New cards
New cards

cash

n. /kæʃ/ tiền, tiền mặt

Cash was taken during a burglary of the apartment.

<p>n. /kæʃ/ tiền, tiền mặt</p><p>Cash was taken during a burglary of the apartment.</p>
New cards
New cards

wealth

n. /welθ/ sự giàu có, sự giàu sang, của cải

<p>n. /welθ/ sự giàu có, sự giàu sang, của cải</p>
New cards
New cards

fortune

n. /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có, sự thịnh vượng

vận may

<p>n. /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có, sự thịnh vượng</p><p>vận may</p>
New cards
New cards

till

ngăn kéo đựng tiền

<p>ngăn kéo đựng tiền</p>
New cards
New cards

checkout

(n) sự thanh toán tiền (khách sạn, ...), nơi thanh toán tiền, hành động thanh toán tiền...

eg: The line at this _____ is too long, so let's look for another.

<p>(n) sự thanh toán tiền (khách sạn, ...), nơi thanh toán tiền, hành động thanh toán tiền...</p><p>eg: The line at this _____ is too long, so let's look for another.</p>
New cards
New cards

products

(n) sản phẩm ( cụ thể)

<p>(n) sản phẩm ( cụ thể)</p>
New cards
New cards

goods

hàng hóa

<p>hàng hóa</p>
New cards
New cards

refund

(n) tiền trả lại; (v) hoàn lại

eg: With the tax _____, we bought two plane tickets/

<p>(n) tiền trả lại; (v) hoàn lại</p><p>eg: With the tax _____, we bought two plane tickets/</p>
New cards
New cards

exchange

v., n. /iks´tʃeindʒ/ trao đổi; sự trao đổi

<p>v., n. /iks´tʃeindʒ/ trao đổi; sự trao đổi</p>
New cards
New cards

fake

made to look like something real in order to trick people.

Example: It turned out to be fake passport.

(giả/nhái)

<p>made to look like something real in order to trick people.</p><p>Example: It turned out to be fake passport.</p><p>(giả/nhái)</p>
New cards
New cards

economic

adj. /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế

<p>adj. /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế</p>
New cards
New cards

economical

(adj) tiết kiệm, kinh tế

eg: There are a number of more _____ ways to get to Tokyo from here.

<p>(adj) tiết kiệm, kinh tế</p><p>eg: There are a number of more _____ ways to get to Tokyo from here.</p>
New cards
New cards

receipt

hóa đơn, biên lai

a document you get from someone showing that you have given them money or goods

<p>hóa đơn, biên lai</p><p>a document you get from someone showing that you have given them money or goods</p>
New cards
New cards

bill

n. /bil/ hóa đơn, giấy bạc

a piece of paper that shows how much money you owe after you have eaten in the restaurant:

Could we have the bill, please?

<p>n. /bil/ hóa đơn, giấy bạc</p><p>a piece of paper that shows how much money you owe after you have eaten in the restaurant:</p><p>Could we have the bill, please?</p>
New cards
New cards

sale

n. (bán hạ giá)

I'm sure you'll find the same dress in a sale if you wait a little.

<p>n. (bán hạ giá)</p><p>I'm sure you'll find the same dress in a sale if you wait a little.</p>
New cards
New cards

discount

(v) giảm giá, triết khấu; (n) sự giảm giá

eg: We are offering a 10 percent _____ to all new customers.

<p>(v) giảm giá, triết khấu; (n) sự giảm giá</p><p>eg: We are offering a 10 percent _____ to all new customers.</p>
New cards
New cards

offer

an offering of money as the price of something

---> sự đề nghị

They made an offer of $50,000 for the house.

<p>an offering of money as the price of something</p><p>---> sự đề nghị</p><p>They made an offer of $50,000 for the house.</p>
New cards
New cards

make

(n) a product that is made by a particular company (hàng chế tạo) (mẫu/kiểu)

Example: This is a very popular make of car.

<p>(n) a product that is made by a particular company (hàng chế tạo) (mẫu/kiểu)</p><p>Example: This is a very popular make of car.</p>
New cards
New cards

brand

(n) mác sản phẩm, nhãn hàng, thương hiệu

eg: All _____s of aspirin are the same.

<p>(n) mác sản phẩm, nhãn hàng, thương hiệu</p><p>eg: All _____s of aspirin are the same.</p>
New cards
New cards

bargain

(n) sự mặc cả, món hời

eg: We were thrilled with the _____s we found at the clothing sale.

<p>(n) sự mặc cả, món hời</p><p>eg: We were thrilled with the _____s we found at the clothing sale.</p>
New cards
New cards

plastic

(chất dẻo/nhựa)

Example: I think that we should reuse all our plastic bags to help the environment.

<p>(chất dẻo/nhựa)</p><p>Example: I think that we should reuse all our plastic bags to help the environment.</p>
New cards
New cards

bank on

hi vọng vào một cái gì

<p>hi vọng vào một cái gì</p>
New cards
New cards

come across

tình cờ gặp (người nào), tình cờ tìm thấy (vật gì)

<p>tình cờ gặp (người nào), tình cờ tìm thấy (vật gì)</p>
New cards
New cards

come by

kiếm được

get sth, especially sth that is hard to get

How did you COME BY that Rolex?

<p>kiếm được</p><p>get sth, especially sth that is hard to get</p><p>How did you COME BY that Rolex?</p>
New cards
New cards

come into

thừa hưởng, thừa kế

<p>thừa hưởng, thừa kế</p>
New cards
New cards

do without

làm đc gì mà không cần

<p>làm đc gì mà không cần</p>
New cards
New cards

get by

xoay xở, đối phó (= manage), sống qua ngày

manage to survive (financially)

<p>xoay xở, đối phó (= manage), sống qua ngày</p><p>manage to survive (financially)</p>
New cards
New cards

get through

hoàn tất ( = accomplish ) , vượt qua (= get over)

use all of; finish

- I'm going to take some work home because I haven't managed to GET THROUGH it all today.

- Call me when you GET THROUGH.

<p>hoàn tất ( = accomplish ) , vượt qua (= get over)</p><p>use all of; finish</p><p>- I'm going to take some work home because I haven't managed to GET THROUGH it all today.</p><p>- Call me when you GET THROUGH.</p>
New cards
New cards

give away

cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật

give free of charge

reveal sth you are trying to hide

New cards
New cards

live on

sống dựa vào

<p>sống dựa vào</p>
New cards
New cards

look round

nhìn quanh

examine (a place)

<p>nhìn quanh</p><p>examine (a place)</p>
New cards
New cards

make out

trả tiền bằng séc/ giả vờ

<p>trả tiền bằng séc/ giả vờ</p>
New cards
New cards

make up for

bù đắp cho

<p>bù đắp cho</p>
New cards
New cards

put by

để dành

save an amount of monney for the future

<p>để dành</p><p>save an amount of monney for the future</p>
New cards
New cards

an amount of sth

Một số lượng cái gì đó (không đếm được)

<p>Một số lượng cái gì đó (không đếm được)</p>
New cards
New cards

in large/small/etc amounts

1 lượng lớn/ nhỏ những thứ không đếm được

<p>1 lượng lớn/ nhỏ những thứ không đếm được</p>
New cards
New cards

amount to

tương đương với

<p>tương đương với</p>
New cards
New cards

charge sb (an amount of money)

tính phí của ai bao nhiêu

<p>tính phí của ai bao nhiêu</p>
New cards
New cards

pay a charge

Trả khoản tiền

<p>Trả khoản tiền</p>
New cards
New cards

take charge of=be in charge of

đảm nhận, chịu trách nhiệm = be responsible for

<p>đảm nhận, chịu trách nhiệm = be responsible for</p>
New cards
New cards

in debt (to sb)

mắc nợ ai

<p>mắc nợ ai</p>
New cards
New cards

get in/into debt

mắc nợ, vướng nợ

New cards
New cards

clear a debt

Thanh toán/ Xóa món nợ, hết nợ

/ pay off a debt

<p>Thanh toán/ Xóa món nợ, hết nợ</p><p>/ pay off a debt</p>
New cards
New cards

own sb a debt of gratitude

Vô cùng biết ơn ai vì việc họ đã làm

<p>Vô cùng biết ơn ai vì việc họ đã làm</p>
New cards
New cards

in demand

(Mặt Hàng) Bán Chạy; Được Đòi Hỏi Nhiều.

to be wanted by a lot of people

Our software is in demand all over the world.

<p>(Mặt Hàng) Bán Chạy; Được Đòi Hỏi Nhiều.</p><p>to be wanted by a lot of people</p><p>Our software is in demand all over the world.</p>
New cards
New cards

on demand

theo yêu cầu

at any time that someone wants or needs something:

They believe that abortion should be available on demand.

<p>theo yêu cầu</p><p>at any time that someone wants or needs something:</p><p>They believe that abortion should be available on demand.</p>
New cards
New cards

a demand for sth

nhu cầu về cái gì

<p>nhu cầu về cái gì</p>
New cards
New cards

have enough (of sth)

có đủ cái gì

Phát ngán, phát mệt hoặc trở nên nổi giận về một tình huống nào đó và muốn nó dừng lại nó ngay

<p>có đủ cái gì</p><p>Phát ngán, phát mệt hoặc trở nên nổi giận về một tình huống nào đó và muốn nó dừng lại nó ngay</p>
New cards
New cards

have enough sth (to do)

Có đủ gì đó để làm

<p>Có đủ gì đó để làm</p>
New cards
New cards

enough is enough

Đủ rồi đấy nhé!

quá đủ rồi

<p>Đủ rồi đấy nhé!</p><p>quá đủ rồi</p>
New cards
New cards

at sb's/your own expense

ai đó phải tự chịu phí tổn

paid for by yourself/ sb

Eg: We were taken out for a meal at the company's ___.

<p>ai đó phải tự chịu phí tổn</p><p>paid for by yourself/ sb</p><p>Eg: We were taken out for a meal at the company's ___.</p>
New cards
New cards

go to the expense of

Chi nhiều tiền vào cái gì

If this is truly the wedding dress of your dreams, then you'll have to go to the expense, I guess.

<p>Chi nhiều tiền vào cái gì</p><p>If this is truly the wedding dress of your dreams, then you'll have to go to the expense, I guess.</p>
New cards
New cards

business expenses

chi phí kinh doanh

<p>chi phí kinh doanh</p>
New cards
New cards

expense account

công tác phí

Richards was fired for abusing her __ privilege while on her last three business trips abroad

Richard bi duoi vi lam dung dac quyen cong tac phi trong 3 thang di cong tac nuoc ngoai

<p>công tác phí</p><p>Richards was fired for abusing her __ privilege while on her last three business trips abroad</p><p>Richard bi duoi vi lam dung dac quyen cong tac phi trong 3 thang di cong tac nuoc ngoai</p>
New cards
New cards

make/earn/win/spend a fortune

kiếm / thắng / tiêu 1 khoản tiền lớn

New cards
New cards

cost (you) a fortune

tốn nhiều tiền

<p>tốn nhiều tiền</p>
New cards
New cards

Make your fortune (= become very rich)

trở nên giàu có

<p>trở nên giàu có</p>
New cards
New cards

an increase in sth (of a certain amount)

Một sự gia tăng cái gì đó (có số lượng nhất định)

<p>Một sự gia tăng cái gì đó (có số lượng nhất định)</p>
New cards
New cards

a wage/price increase

a sự tang lương/ giá

<p>a sự tang lương/ giá</p>
New cards
New cards

at least

det., pron., adv. /li:st/ tối thiểu; ít nhất

<p>det., pron., adv. /li:st/ tối thiểu; ít nhất</p>
New cards
New cards

At the very least

ít nhất

(used after amounts to show that the amount is the lowest possible)

Eg: It'll take a year, at the very least.

<p>ít nhất</p><p>(used after amounts to show that the amount is the lowest possible)</p><p>Eg: It'll take a year, at the very least.</p>
New cards
New cards

Last but not least, /Finally,

Điều cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng

<p>Điều cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng</p>
New cards
New cards

to say the least

Khi người Mỹ nói TO SAY THE LEAST, tức là nói ít nhất về một điều gì đó, họ muốn nhấn mạnh rằng điều đó còn tốt đẹp hơn hay quan trọng hơn những lời họ nói.

<p>Khi người Mỹ nói TO SAY THE LEAST, tức là nói ít nhất về một điều gì đó, họ muốn nhấn mạnh rằng điều đó còn tốt đẹp hơn hay quan trọng hơn những lời họ nói.</p>
New cards
New cards

make/earn/win/save/have money

kiếm/ thắng/ tiết kiệm/ có tiền

New cards
New cards

spend money (on sth/doing)

tiêu tiền vào việc gì

<p>tiêu tiền vào việc gì</p>
New cards
New cards

short of money

thiếu tiền

<p>thiếu tiền</p>
New cards
New cards

do sth for the money

làm việc gì vì tiền

<p>làm việc gì vì tiền</p>
New cards
New cards

notice sb doing/do

Chú ý ai đó làm gì đó

<p>Chú ý ai đó làm gì đó</p>
New cards
New cards

take notice of sth

để ý đến cái gì

<p>để ý đến cái gì</p>
New cards
New cards

at short notice

trong thời gian ngắn

only a short time before something happens:

I can't cancel my plans at such short notice.

<p>trong thời gian ngắn</p><p>only a short time before something happens:</p><p>I can't cancel my plans at such short notice.</p>
New cards
New cards

give sb notice of

thông báo cho ai

<p>thông báo cho ai</p>
New cards
New cards

make a profit (from sth)

Thu lợi nhuận từ đâu, cái gì, việc gì

<p>Thu lợi nhuận từ đâu, cái gì, việc gì</p>
New cards
New cards

save money/time

tiết kiệm tiền/ thời gian

<p>tiết kiệm tiền/ thời gian</p>
New cards
New cards

save sth for later

tiết kiện cái gì cho sau này

<p>tiết kiện cái gì cho sau này</p>
New cards
New cards

do the shopping = go shopping

mua sắm

<p>mua sắm</p>
New cards
New cards

shopping centre

trung tâm mua sắm = shopping mall

<p>trung tâm mua sắm = shopping mall</p>
New cards
New cards

(go) window shopping

(n.) /ˈwɪndoʊ ˌʃɑːpɪŋ/ Sự xem hàng qua ô kính

She didn't intend to buy anything; she just went window-shopping.

<p>(n.) /ˈwɪndoʊ ˌʃɑːpɪŋ/ Sự xem hàng qua ô kính</p><p>She didn't intend to buy anything; she just went window-shopping.</p>
New cards
New cards

afford to do

nỗ lực/đủ khả năng làm gì đó

<p>nỗ lực/đủ khả năng làm gì đó</p>
New cards
New cards

argue with sb

cãi nhau với ai

<p>cãi nhau với ai</p>
New cards
New cards

argue about sth/doing

Tranh cãi về điều gì đó

<p>Tranh cãi về điều gì đó</p>
New cards
New cards

argue that

Tranh cãi rằng

<p>Tranh cãi rằng</p>
New cards