TRZEWIOCZASZKA

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

kość siekaczowa

1 / 100

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

101 Terms

1

kość siekaczowa

os incisivum

New cards
2

kość nosowa

Os nasale

New cards
3

szczęka

maxilla

New cards
4

kość łzowa

os lacrimale

New cards
5

kość jarzmowa

Os zygomaticum

New cards
6

kość czołowa

Os frontale

New cards
7

kość ciemieniowa

Os parietale

New cards
8

kość międzyciemieniowa

os interparietale

New cards
9

kość skroniowa, część łuskowa

os temporale, pars squamosa

New cards
10

kość skroniowa, część skalista

os temporale pars petrosa

New cards
11

kość potyliczna

os occipitale

New cards
12

żuchwa

Mandibula

New cards
13

kość podniebienna

os palatinum

New cards
14

kość klinowa

os sphenoidale

New cards
15

kość skrzydłowa

os pterygoideum

New cards
16

bruzda nadoczodołowa

sulcus supraorbitalis

New cards
17

grzebień sitowy

crista ethmoidalis

New cards
18

szew międzynosowy

sutura internasalis

New cards
19

wyrostek przegrodowy

processus septalis

New cards
20

wcięcie nosowo-siekaczowe

incisura nasoincisiva

New cards
21

Wyrostek nosowy kości nosowej

processus nasalis ossis nasalis

New cards
22

powierzchnia oczodołowa

facies orbitalis

New cards
23

powierzchnia twarzowa

facies facialis

New cards
24

wyrostek łzowy doogonowy

processus lacrimalis caudalis

New cards
25

Wyrostek łzowy donosowy

processus lacrimalis rostralis

New cards
26

szew nosowo-łzowy

sutura nasolacrimalis

New cards
27

dół łzowy zewnętrzny

fossa lacrimalis externa

New cards
28

dół woreczka łzowego

fossa sacci lacrimalis

New cards
29

otwór łzowy

foramen lacrimale

New cards
30

kanał łzowy

canalis lacrimalis

New cards
31

dół mięśnia skośnego dobrzusznego

fossa musculi obliqui ventralis

New cards
32

bańka łzowa

bulla lacrimalis

New cards
33

zatoka łzowa

sinus lacrimalis

New cards
34

dół kłowy

fossa canina

New cards
35

podniebienie kostne

palatum osseum

New cards
36

zatoka szczękowa

sinus maxillaris

New cards
37

trzon szczęki

corpus maxillae

New cards
38

wyrostek zębodołowy

processus alveolaris

New cards
39

grzebień twarzowy

crista facialis

New cards
40

guz twarzowy

tuber faciale

New cards
41

wyniosłość kłowa

eminentia canina

New cards
42

otwór podoczodołowy

foramen infraorbitale

New cards
43

kanał podoczodołowy

canalis infraorbitalis

New cards
44

dół skrzydłowo-podniebienny

fossa pterygopalatina

New cards
45

kanały zębodołowe

canales alveolares

New cards
46

powierzchnia nosowa

facies nasalis

New cards
47

grzebień małżowinowy

crista conchalis

New cards
48

otwór łzowy nosowy

foramen lacrimale nasale

New cards
49

zębodoły

alveoli dentales

New cards
50

przegrody międzyzębodołowe

septa interalveolaria

New cards
51

łęki zębodołowe

juga alveolaria

New cards
52

brzeg międzyzębodołowy

margo interalveolaris

New cards
53

guz szczęki

tuber maxillae

New cards
54

otwór szczękowy

foramen maxillare

New cards
55

otwór klinowo-podniebienny

foramen sphenopalatinum

New cards
56

otwór podniebienny doogonowy

foramen palatinum caudale

New cards
57

wyrostek podniebienny szczęki

processus palatinus maxillae

New cards
58

szew podniebienny pośrodkowy

sutura palatina mediana

New cards
59

szczelina podniebienna

fissura palatina

New cards
60

otwór podniebienny większy

foramen palatinum majus

New cards
61

jama nosowa

cavum nasi

New cards
62

kanał podniebienny większy

canalis palatinus major

New cards
63

otwór podniebienny mniejszy

Foramen palatinum minus

New cards
64

wyrostek zębodołowy kości siekaczowej

processus alveolaris ossis incisivi

New cards
65

szczelina międzysiekaczowa

fissura interincisiva

New cards
66

szew międzysiekaczowy

sutura interincisiva

New cards
67

wyrostek podniebienny kości siekaczowej

processus palatinus ossis incisivi

New cards
68

Wyrostek nosowy kości siekaczowej

Processus nasalis ossis incisivi

New cards
69

powierzchnia podniebienna

facies palatina

New cards
70

powierzchnia wargowa

facies labialis

New cards
71

Kość przegrody nosowej

os rostrale

New cards
72

kolec nosowy doogonowy

spina nasalis caudalis

New cards
73

brzeg wolny

margo liber

New cards
74

blaszka pozioma kości podniebiennej

lamina horizontalis ossis palatini

New cards
75

blaszka pionowa kości podniebiennej

lamina perpendicularis ossis palatini

New cards
76

grzebień nosowy

crista nasalis

New cards
77

powierzchnia nosowa

facies nasalis

New cards
78

wyrostek klinowy kości podniebiennej

processus sphenoidalis ossis palatini

New cards
79

zatoka podniebienna

sinus palatinus

New cards
80

wyrostek oczodołowy

processus orbitalis

New cards
81

zatoka klinowa

sinus sphenoidalis

New cards
82

wyrostek czołowy kości jarzmowej

processus frontalis ossis zygomatici

New cards
83

wyrostek skroniowy kości jarzmowej

processus temporalis ossis zygomatici

New cards
84

żuchwa

Mandibula

New cards
85

wcięcie żuchwy

incisura mandibulae

New cards
86

wyrostek kłykciowy

processus condylaris

New cards
87

wyrostek dziobiasty

processus coronoideus

New cards
88

otwór żuchwy

Foramen mandibulae

New cards
89

chrząstkozrost międzyżuchwowy

synchondrosis intermandibularis

New cards
90

otwory bródkowe

foramina mentalia

New cards
91

wcięcie naczyń twarzowych

incisura vasorum facialium

New cards
92

gałąź żuchwy

ramus mandibulae

New cards
93

kąt żuchwy

angulus mandibulae

New cards
94

dół żwaczowy

fossa masseterica

New cards
95

dół skrzydłowy

fossa pterygoidea

New cards
96

wyrostek kątowy

processus angularis

New cards
97

kanał żuchwy

canalis mandibulae

New cards
98

część siekaczowa

pars incisiva

New cards
99

część trzonowcowa

pars molaris

New cards
100

haczyk skrzydłowy

hamulus pterygoideus

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 70 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard119 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard87 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard132 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard90 terms
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)