Naturkunskap - Cellen, ekologi, miljö

studied byStudied by 36 People
5.0(1)
get a hint
hint

Vad skiljer en levande varelse från en icke levande varelse?

1/98

Tags & Description

Studying Progress

New cards
98
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
98 Terms
New cards

Vad skiljer en levande varelse från en icke levande varelse?

Några saker som kännetecknar en levande varelse: Den består av celler Den kan föröka sig Den reagerar på sin omgivning Den har en ämnesomsättning Den behöver energi

New cards
New cards

Vad är en vävnad?

Celler som liknar varandra och har samma uppgift bildar tillsammans en vävnad. Det finns olika typer av vävnader, som exempelvis muskelvävnad och nervvävnad.

New cards
New cards

Ge exempel på vävnader i din kropp.

Muskelvävnader och nervvävnader.

New cards
New cards

Vad är ett organ?

Ett organ är en kroppsdel som är uppbyggd av olika typer av vävnader.

New cards
New cards

Ge exempel på ett organ i din kropp.

Hjärtat är ett organ i min kropp, den består av muskelvävnad och nervvävnad. Lungor, lever och njurar är exempel på andra organ i min kropp.

New cards
New cards

Är cellen nedan en växt-eller djurcell? Motivera svaret.

Det är en växtcell, för att den har kloroplast, cellvägg och vakuol (vätskefylld blåsa) och en rektangulär form, vilket en djurcell inte har.

New cards
New cards

Förklara begreppet art.

Organismer som kan fortplanta sig med varandra i naturen och få fertil avkomma tillhör samma art.

New cards
New cards

Nämn något som skiljer svampar från: Bakterier

Svampar saknar cellkärna.

New cards
New cards

Nämn något som skiljer svampar från: Växter

Svampar saknar klorofyll och kan inte använda ljus som energikälla.

New cards
New cards

Nämn något som skiljer svampar från: Djur

Till skillnad från djur, har svampar inga cellväggar.

New cards
New cards

Vilka sorters bakterier kan ge upphov till vattenblomning?

Blågröna bakterier och alger kan föröka sig i sjöar. De färgar då vattnet grönt vilket leder till vattenblomning.

New cards
New cards

Förklara följande ord: Plankton

Plankton är ett samlingsnamn på organismer som "svävar" i vatten utan att kunna påverka sin rörelseriktning i någon större utsträckning.

New cards
New cards

Förklara följande ord: Parasit

Bakterier kan leva som parasiter. Det innebär att de utnyttjar andra organismer på ett sätt att dessa blir försvagade och kanske sjuka. De bryter ner något annat för att själv få näring.

New cards
New cards

Förklara följande ord: Symbios

En symbios betyder att det är två komponenter som gynnas av varandra. Ett exempel på detta är samexistensen mellan dig och dina tarmbakterier.

New cards
New cards

Hur känner man igen en: Alg

En alg saknar en rot och den är inte uppdelad i rot, stam och blad.

New cards
New cards

Hur känner man igen en: Mossa

En mossa har stam och blad, men den har inga rötter.

New cards
New cards

Hur känner man igen en: Ormbunksväxt

En ormbunksväxt har rot, stam och blad. Till skillnad från fröväxter förökar den sig med sporer.

New cards
New cards

Hur känner man igen en: Fröväxt

Fröväxter har, likt ormbunksväxter, rot, stam och blad. De som skiljer fröväxter från sporväxter är att de blommar och bildar frön.

New cards
New cards

Varför trivs mossor bäst på fuktiga ställen?

De kan inte suga upp vatten och lösta närsalter från marken, utan tar upp dessa ämnen från nederbörd och dagg som hamnar på mossornas blad.

New cards
New cards

På vilka olika sätt kan svampar skaffa näring?

De kan vara parasiter och ta näring från andra levande varelser. De kan vara nedbrytare och ta näring från döda organismer. En del svampar lever i symbios med växter som de får energirik näring av. I utbyte får växterna hjälp med upptag av vatten och närsalter (samarbetet kallas mykorrhiza (svamprot)).

New cards
New cards

Vad är en lav?

En lav är en "dubbelorganism" som består av både en svamp och en alg (eller blågrön bakterie).

New cards
New cards

Ge exempel på: Nässeldjur

Maneter, hydror och koralldjur.

New cards
New cards

Ge exempel på: Ringmaskar

Havsborstmaskar, daggmaskar och iglar.

New cards
New cards

Ge exempel på: Blötdjur

Snäckor, musslor och bläckfiskar.

New cards
New cards

Ge exempel på: Leddjur

Kräftdjur, insekter och spindeldjur.

New cards
New cards

Ge exempel på: Tagghudingar

Sjöstjärnor, ormstjärnor och sjöborrar.

New cards
New cards

Ge exempel på: Ryggradsdjur

Fiskar, fåglar och däggdjur.

New cards
New cards

Vilken artgrupp har flest antal kända arter?

Leddjur med 1 200 000 kända arter.

New cards
New cards

Vad menas med biologisk mångfald?

En mångfald av naturtyper samt arter och andra genetiska varianter som exempelvis raser av husdjur.

New cards
New cards

Förklara ordet: Biosfär

Biosfär är alla områden i luft, mark och vatten som innehåller liv.

New cards
New cards

Förklara ordet: Ekologi

Ekologi är läran om hur levande varelser är beroende av varandra och av omgivningen de lever i.

New cards
New cards

Förklara ordet: Ekosystem

Alla organismer som finns inom ett visst område bildar tillsammans med miljön ett ekosystem

New cards
New cards

Förklara ordet: Miljöfaktor

Miljöfaktorer är icke-levande faktorer som t.ex ljus, temperatur, vind och pH. Dessa faktorerna påverkar växterna och djuren i ett ekosystem.

New cards
New cards

Förklara ordet: Djursamhälle

Alla populationer i ett ekosystem bildar tillsammans ett djursamhälle.

New cards
New cards

Förklara ordet: Population

Alla individer som tillhör samma art inom ett ekosystem bildar tillsammans en population.

New cards
New cards

Förklara ordet: Näringskedja

En modell som visar näringens väg genom en "kedja" av organismer som utnyttjar varandra som föda.

New cards
New cards

Förklara ordet: Producent

En organism som tillverkar energirik näring. Växter är producenter.

New cards
New cards

Förklara ordet: Toppkonsument

Toppkonsumenter är de organismer som kommer sist i en näringskedja.

New cards
New cards

Varför behöver en näringskedja fungera?

Om inte näringskedjan fungerar tar närings halterna slut. Livsviktiga ämnen måste kunna återanvändas av växter och djur.

New cards
New cards

Redogör för olika energiomvandlingar som sker i ett ekosystem.

Under växternas fotosyntes omvandlas ljus till kemiskt bunden energi. Det är energi som finns lagrad i glukos och andra energirika ämnen. Genom cellandning omvandlas kemiskt bunden energi och blir slutligen värme. Cellandning förekommer hos bakterier, växter, svampar och djur.

New cards
New cards

Vikten av levande varelser kallas biomassa. I ett ekosystem är rovdjurens sammanlagda biomassa mindre än växtätarnas. Varför är det så?

I varje nivå i en näringskedja förbränner individerna näring genom sin cellandning. Växtätarna förbränner det mesta av näringen de äter och endast en mindre del lagras i deras kroppar. Därför har inte rovdjuren tillgång till lika mycket näring som växtätarna har. Det innebär att det inte kan finnas lika mycket rovdjur som växtätare i ekosystemet.

New cards
New cards

Beskriv med hjälp av ett exempel hur djurarter som har samma typ av föda kan finnas i samma ekosystem utan att konkurrera med varandra om maten.

Olika arter kan undvika att konkurrera med varandra genom att utnyttja olika delar av ett ekosystem. Man säger då att arterna har olika ekologiska nischer. Det gäller t.ex. plommonbladlössen och vinbärsbladlössen i en trädgård. De konkurrerar inte med varandra, trots att båda arterna lever på växtsaft. Det beror på att den ena arten håller sig till plommonträd medan den andra arten bara lever på vinbärsbuskar.

New cards
New cards

Varför kan man förvänta sig att hitta fler fågelarter i en blandskog (med löv-och barrträd i olika åldrar) än i en planterad barrskog?

Det är lättare för fågelarter att hitta egna ekologiska nischer i den mer varierade blandskogen än vad det är i den planterade barrskogen.

New cards
New cards

Nämn någon fördel med att en skog har såväl träd-, busk-, fält- som bottenskikt.

Det kan leva många djurarter i skogen om växtligheten är variationsrik. Då kan många arter hitta egna ekologiska nischer och de kan leva i skogen utan att konkurrera med varandra.

New cards
New cards

Vad växer i skogens bottenskikt?

Mossor, lavar och svampar.

New cards
New cards

Vad är förna?

Det lager av höstlöv och andra döda växt- och djurdelar som finns överst på marken i en skog.

New cards
New cards

Vad är jordmån?

Ett marklager som finns under förnan. Jordmånen innehåller både organiskt material från förnan och mineralkorn (sand och lera) från jordarten som finns under jordmånen.

New cards
New cards

På vilka sätt är skogen viktig för människan?

Skogen ger oss råvaror och är viktig för svensk ekonomi. Den har också stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Skogen är dessutom viktig för den biologiska mångfalden, vilket även påverkar oss människor. Globalt sett har skogen betydelse för klimatet genom att påverka mängden av koldioxid i luften.

New cards
New cards

Hur känner man igen en kulturskog?

I en kulturskog dominerar ett trädslag och nästan alla träden är lika gamla. Ofta har kultur skogens träd raka stammar och ibland ser man tydligt hur de är planterade med jämna avstånd från varandra.

New cards
New cards

Varför har ofta lövskogar ett rikare och mer varierat fältskikt än barrskogar?

Lövskogens förna har högre pH än barrskogens förna. Därför "trivs" många bakterier och maskar bättre i lövskogs- förnan än i barrskogs- förnan. Det innebär att förnan bryts ner snabbt i lövskogen och i samband med nedbrytningen frigörs närsalter som skogens växter behöver. Det är ofta ljusare på marken i en lövskog än i en barrskog.

New cards
New cards

Hur kan intensiv skogsavverkning bidra till övergödning av havet?

Där skog har avverkats tränger mer regnvatten ner i marken och vattnet sugs inte upp av några rötter som förr. Det ökade vattenflödet genom jorden tvättar bort närsalter som sedan följer med i vattnets kretslopp så att de slutligen hamna i havet. Där kan de orsaka övergödning.

New cards
New cards

Varför är det viktigt att bevara urskogar?

I urskogar lever många växt- och djurarter som inte trivs i kulturskogar. Om vi inte bevarar våra sista urskogar kommer flera av dessa växter och djur att utrotas.

New cards
New cards

Rita och kommentera vattnets kretslopp mellan hav och land. I kommentaren ska följande ord ingå: avdunsta, kondensera, grundvatten, cellandning.

  1. Energi från solen får vatten att avdunsta och bli vattenånga.

  2. Vattenångan kyls och kondenseras på den höga höjden, där bildas droppar som bygger upp moln. Dropparna består av sötvatten då havets salt inte följer med när vattnet avdunstas.

  3. Vattnet från molnen faller ner på marken i form av snöflingor, hagel eller regn.

  4. Nederbörd som faller över land kan återvända till havet via vattendrag.

  5. En del vatten tränger ner i marken och blir grundvatten. Efter lång tid återvänder även detta till havet. På sin väg löser vattnet salter i marken och så får havsvattnet sitt salt

  6. Växter tar upp vatten med rötterna.

  7. Vatten avdunstar från växterna. Dessutom släpper växter och djur ut vattenånga från sin cellandning.

New cards
New cards

Vad bestämmer om en sjö blir näringsfattig eller näringsrik?

Tillgången på närsalter i marken som omger sjön har stor betydelse. Om sjön omges av barrskog med näringsfattig mark tar inte vatten som rinner till sjön med sig så mycket närsalter. Då blir sjön näringsfattig. Om sjön istället omges av lövskog transporterar rinnande vatten mycket närsalter till sjön. Då blir den näringsrik.

New cards
New cards

Varför har näringsrika sjöar litet siktdjup?

Näringsrika sjöar innehåller mycket plankton som skymmer sikten i vattnet.

New cards
New cards

Varför är många näringsrika sjöar bra fågelsjöar?

De näringsrika sjöarna är ofta grunda och utmed stränderna kan bladvass, kaveldun och andra växter bilda breda och täta bestånd. I dessa kan många fågelarter häcka, söka skydd och hitta mat.

New cards
New cards

Varför lever det inga planktonalger i sjöns djup botten zon?

För att det är för mörkt för att planktonalger ska kunna bilda tillräckligt med energirik näring genom fotosyntes.

New cards
New cards

Varför är det viktigt att vattnet i sjöar och hav cirkulerar?

De bottenlevande bakterierna och djuren behöver syre som kommer från luften och från planktonalger som lever nära vattenytan. Planktonalgerna är i sin tur beroende av att närsalter transporteras upp till ytan. Närsalterna frigörs till vattnet av bottenlevande nedbrytare.

New cards
New cards

Hur fördelar sig grön-, brun- och rödalger på olika djup längs havsstranden?

Grönalger växer bara ytligt. Brunalger kan växa ytligt, men också på större djup än grönalger. Rödalger klarar ännu större djup än brunalger. Rödalger kan även förekomma nära ytan.

New cards
New cards

Vad bestämmer fördelningen mellan algerna?

Ljuset. Ljus innehåller olika färger som tränger olika djupt ner i vattnet. Blått och grönt ljus når djupare än gult och rött.

New cards
New cards

Vad menas med att besvara livets mångfald?

Att besvara livets mångfald innebär att vi måste skydda arter, genetisk variation (t.ex raser av hunddjur) och naturtyper. Vi måste även skydda miljön som de lever i, t.ex bevara urskogar, ängar och kärr.

New cards
New cards

Nämn olika skäl till att bevara den biologiska mångfalden.

Man kan sammanfatta dessa skäl som de fyra E-skälen. I E-skälen ingår etiska, ekologiska, ekonomiska och estetiska skäl. Man kan använda sig av E-skälen för att få olika infallsvinklar när man ska ta stora beslut.

New cards
New cards

Miljöpåverkan kan beskrivas ur ett produktions- eller konsumtionsperspektiv. Beskriv skillnaden.

I produktionsperspektivet beräknas t.ex. utsläpp av växthusgaser eller miljögifter för det land där varorna eller tjänsterna produceras. Miljöpåverkan från produktionen av en vara tillskrivs då produktionslandet, även om varan exporteras och används i ett annat land.

Konsumtionsperspektivet innebär däremot att varors och tjänsters totala miljöpåverkan alltid tillskrivs konsumenterna. Det innebär att om du köper och använder en vara som tillverkats i t.ex. Kina, räknas all miljöpåverkan från varans produktion, frakt och framtida återvinning på dig.

New cards
New cards

Vad är ett ekologiskt fotavtryck?

Ur ett konsumtionsperspektiv så lämnas ekologiska fotavtryck i världen. T.ex. så skövlas regnskog för att ge plats åt odlingen av palmoljan som ingår i chipsen, glassen eller sminket du konsumerar. Samtidigt behövs mer skog i världens för att fånga upp koldioxiden från de fossila bränslen vi förbränner.

New cards
New cards

Ge exempel på vad du kan göra för att minska ditt ekologiska fotavtryck.

Först och främst minska min konsumtion. Vi behöver inte överkonsumera på det sätt vi gör. Vi kan också se till att köpa närodlat och ekologiskt för att endast försöka hålla produktionen vi i Sverige behöver på vår sida av jordklotet.

New cards
New cards

Ge exempel på hur natur och miljö kan påverkas positivt av turism.

Det kan vara positivt om turistverksamhet kan kompensera för förlust av arbetstillfällen i glesbygd, samt om t.ex. safari kan ersätta jakt som med valar utanför Norge.

New cards
New cards

Ge exempel på hur natur och miljö kan påverkas negativt av turism.

Resor innebär utsläpp av koldioxid, och turisternas krav på bekvämlighet och service kan innebära anläggning av vägar, flygplatser och hotellkedjor i miljöer som är känsliga ur naturvårds perspektiv. Den olagliga handeln med vilda och exotiska djur omsätter mer pengar än den lagliga och kan resultera i att arter utrotas.

New cards
New cards

Ge exempel på skogens ekosystemtjänster.

Skogen förser oss med bränsle, virke, viltkött, svampar och bär. Skogen är även bra för klimatet och den renar luften.

New cards
New cards

Hur ser man att en molekyl tillhör ett organiskt ämne?

Den innehåller kolatomer och är en av kolföreningar som räknas till den organiska kemin tex koldioxid, karbonater m.m

New cards
New cards

Vilka ämnen reagerar och vilka bildas när heptan brinner i luft?

Kolatomerna reagerar med syre och då bildas koldioxid och vattenmolekyler.

New cards
New cards

Beskriv fotosyntesen

Gröna växter tar ljusenergin i solens strålar och omvandlar koldioxid och vatten till glukos och syrgas. Växter har fotosyntes. Det innebär att de tillverkar energirikt socker av gasen koldioxid och vatten. Energin som binds i sockret tar växterna upp i form av ljusenergi. Under fotosyntesen avger växterna syre. Detta beror på att koldioxiden och vattnet innehåller fler syreatomer än vad som behövs till sockermolekylerna.

New cards
New cards

På vilka sätt är du beroende av fotosyntesen?

Dina celler kräver energi, men de kan inte utnyttja ljusenergi . Därför är du beroende av att växter omvandlar ljusenergi till kemiskt bunden energi i socker (som i sin tur kan omvandlas till fett, protein och andra energirika organiska ämnen). Du får alltså energi genom att äta energirik näring, som ursprungligen växter laddat med energi från solen

New cards
New cards

Varför tar inte luftens koldioxid slut trots att växternas fotosyntes förbrukar koldioxid?

Koldioxid återbildas i samband med cellandning.

New cards
New cards

Vad är en syra?

En syra är ämnen som innehåller grundämnet väte (H) och avger vätejoner (H+) till andra ämnen. När man löser en syra i vatten hoppar vätejoner från syran till vattenmolekyler. Det är dessa vätejoner som ger lösningen sura egenskaper, ex. förmågan att lösa aluminium. Svavelsyra (H2SO4), ättiksyra och kolsyra är exempel på syror.

New cards
New cards

Vad är en bas?

En bas är syrans motsats. Det är ämnen som upptar vätejoner.

New cards
New cards

Ge exempel på basiska ämnen.

Kaustiksoda är en stark bas som har egenskapen att ex. fräta upp målarfärg. Kalk är också ett exempel på en bas.

New cards
New cards

Hur kan blåbär användas som pH-indikator?

Saft från blåbär blir röd om den blandas med en sur lösning (som har lågt pH) och mörkt blå om den blandas med en basisk lösning (som har högt pH). Därför kan man använda blåbärssaft för att avgöra om en lösning är sur eller basisk.

New cards
New cards

Ordna nedanstående vätskor efter stigande pH. magsaft, Coca-Cola, havsvatten, batterisyra i bilbatteri, rent vatten

batterisyra i bilbatteri - magsaft - Coca-Cola - rent vatten -havsvatten

New cards
New cards

Hur många gånger surare blir vattnet i en sjö om dess pH ändras från 6 till 3?

1000 gånger surare.

New cards
New cards

Rita och förklara vad som menas med växthuseffekten?

Växthuseffekten har fått sitt namn av att atmosfären är som ett växthus. Vi har alltid växthuseffekt och vi ska ha en viss växthuseffekt. Runt jorden har vi en atmosfär. Den är en blandning av massor av olika gaser. Den är som ett täcke som håller värmen. Om den inte hade funnits hade jorden haft en väldigt låg medeltemperatur (-18), inget liv hade funnits. Om solens strålar kommer in, kommer de igenom själva atmosfären, då är den kortvågig. När den kommer in är omvandlas den till värmestrålning.. Vissa strålar studsar och åker ut direkt, medans andra stannar längre.

New cards
New cards

Vilken gas i atmosfären har störst betydelse för växthuseffekten?

Koldioxid, metan, lustgas och vattenånga är gaserna som påverkar växthuseffekten. Koldioxid och vattenånga är de vanligaste gaserna, vattenångan står för 80% av växthuseffekten.

New cards
New cards

Ge två orsaker till varför havsytans nivå höjs till följd av global uppvärmning.

Medeltemperaturen på jorden ökar, detta leder till att glaciärer smälter, vilket leder till att havsytans nivå höjs.

New cards
New cards

Beskriv negativa effekter av att arktis sommaris får minskad utbredning.

Is och snö reflekterar tillbaka solstrålar, vilket har en kylande effekt. När isen försvinner ersätts den av en mörk vattenyta som absorberar solstrålar.

New cards
New cards

Beskriv ekonomiska styrmedel som används för att stimulera till minskad spridning av växthusgaser.

Länder har skrivit på avtal där de har lovat att minska sina utsläpp av växthusgaser till en viss nivå (ex. Kyotoavtalet). I EU infördes handel med utsläppsrätter. I Sverige får industrier betala skatt på sina koldioxidutsläpp.

New cards